Wykonanie opracowania p.n. Badania zmian w środowisku i zagrożeń w wyniku eksploatacji zbiornika wodnego Nielisz na rzece Wieprz, gm. Nielisz i Sułów, pow. Zamość


Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłasza przetarg

 • Adres: 20-027 Lublin, ul. Karłowicza 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 5310322 , fax. 081 5310301
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Karłowicza 4 4
  20-027 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 5310322, fax. 081 5310301
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ebip.lublin.pl/wzmiuw
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie opracowania p.n. Badania zmian w środowisku i zagrożeń w wyniku eksploatacji zbiornika wodnego Nielisz na rzece Wieprz, gm. Nielisz i Sułów, pow. Zamość
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania p.n. Badania zmian w środowisku i zagrożeń w wyniku eksploatacji zbiornika wodnego Nielisz na rzece Wieprz, gm. Nielisz i Sułów, pow. Zamość. Celem opracowania jest analiza i prognoza procesów abrazji brzegów zbiornika i procesów sedymentacji w wyniku eksploatacji zbiornika oraz zagrożeń dla ludzi i infrastruktury w dolinie rzeki Wieprz poniżej zapory dla założonych scenariuszy katastrofy zapory, mających wpływ na wielkość rezerwy przeciwpowodziowej. Zakres opracowania. A. Aktualizacja krzywej pojemności i powierzchni zalewu zbiornika Nielisz wraz z oceną i prognozą procesu zalądowania i abrazji brzegów. 1. Zakres prac: 2. Analiza opracowań archiwalnych dotyczących czaszy zbiornika głównego i wstępnego. 3. Wykonanie pomiarów batymetrycznych czaszy zbiornika głównego i wstępnego z wykorzystaniem echosondy dwuczęstotliwościowej wraz z jej tarowaniem w zakresie pomiarów głębokości i miąższości osadów. 4. Uzupełniające pomiary geodezyjne w czaszach zbiorników w strefie powyżej zwierciadła wody i maksymalnego poziomu piętrzenia. 5. Opracowanie graficzne i tabelaryczne wyników pomiarów: 1. Krzywa i tabela pojemności zbiornika głównego i wstępnego, 2. Krzywa i tabela powierzchni zbiornika głównego i wstępnego. 6. Opracowanie numerycznego modelu (NMT) czaszy zbiornika i mapy rozmieszczenia osadów. 7. Analiza procesu zamulenia zbiornika głównego i wstępnego na podstawie sondowań czaszy w stosunku do pojemności projektowej i użytkowej. 8. Analiza procesu zalądowania zbiornika i abrazji brzegów, poprzez porównanie materiałów archiwalnych i wyników pomiarów z uwzględnieniem gospodarki wodnej na zbiorniku. 9. Inwentaryzacja brzegów zbiornika głównego i wstępnego (geodezyjna, fotograficzna i geologiczno - inżynierska) dla oceny dynamiki procesu abrazji. 10. Analiza archiwalnej i aktualnej dokumentacji zmian brzegów zbiornika głównego i wstępnego. 11. Opracowanie prognozy przekształceń abrazyjnych charakterystycznych odcinków brzegów zbiornika głównego i wstępnego wraz z redakcją mapy abrazji. 12. Propozycje, wytyczne dotyczące sposobu zabezpieczenia lub ochrony brzegów. 13. Propozycje monitoringu dla oceny dynamiki procesu rozwoju abrazji brzegów. 14. Opracowanie krzywej pojemności i powierzchni zalewu zbiornika oraz mapy przekształceń brzegów zbiornika głównego i wstępnego w skali 1:10000. B. Ocena stanu bezpieczeństwa obiektów piętrzących Zbiornika Nielisz (zapory czołowej i bocznych Nielisz i Deszkowice na zbiorniku głównym i zapór na zbiorniku wstępnym) przy wykorzystaniu badań i analiz będących przedmiotem zakresu niniejszego opracowania w myśl art. 62 ustawy z dnia 07 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. r 243 poz. 1623 z późn. zm.) Zakres prac: 1. Charakterystyka zapór zbiornika i budowli upustowych. 2. Charakterystyka systemu monitoringu zapór. 3. Analiza i ocena dotychczasowych wyników monitoringu związanych z bezpieczeństwem budowli z uwzględnieniem gospodarki wodnej na zbiorniku. 4. Modelowanie numeryczne zjawisk filtracji i stateczności budowli na podstawie pełnych pomiarów filtracji przez korpus i podłoże w przekrojach zapory czołowej wraz z określeniem prędkości filtracji i gradientów z wykorzystaniem danych z monitoringu i sytuacji hipotetycznych. 5. Ocena stanu bezpieczeństwa zapory czołowej i bocznych Nielisz i Deszkowice na zbiorniku głównym i zapór na zbiorniku wstępnym. 6. Wnioski i zalecenia dotyczące dalszej eksploatacji obiektów zbiornika. C. Instrukcja dla zbiornika Nielisz na wypadek awarii zapory głównej Zakres prac: 1. Wykonanie pomiarów i opracowań geodezyjnych dla oceny transformacji fali powodziowej powstałej w wyniku katastrofy zapory czołowej zbiornika - przekroje poprzeczne o rozstawie co 250 m i w miejscach charakterystycznych w skali 1 : 10 000 doliny rzeki Wieprz poniżej zapory na długości 55 km, oraz przekrój podłużny w osi rzeki Wieprz w skali 1:100/20000 na długości 55 km. 2. Analiza pracy zbiornika i jego obiektów oraz wybór scenariuszy awarii zapory czołowej. 3. Analiza transformacji fali wezbraniowej powstałej w wyniku awarii zapory czołowej w oparciu o modelowanie hydrauliczne. 4. Określenie stref zagrożeń w powiązaniu z ocena czasu dobiegu fali. 5. Analiza i ocena wyników modelowania hydraulicznego w odniesieniu do scenariuszy awarii. 6. Opracowanie instrukcji na wypadek awarii zapory czołowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podano w załączniku nr 9 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713519232
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustanawiania wadium w wysokości 4700,00 złotych (słownie: cztery tysiące siedemset złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ebip.lublin.pl/wzmiuw
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf