Wykonanie nasadzeń roślin kwiatowych na terenach zieleni miejskiej w Bielsku Podlaskim w 2010r.


Urząd Miasta Bielsk Podlaski ogłasza przetarg

 • Adres: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7318100 , fax. 085 7318150
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Bielsk Podlaski
  ul. Kopernika 1 1
  17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie
  tel. 085 7318100, fax. 085 7318150
  REGON: 00052327000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielsk-podlaski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie nasadzeń roślin kwiatowych na terenach zieleni miejskiej w Bielsku Podlaskim w 2010r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1/ Wykonanie nasadzeń roślin w stojących konstrukcjach kwietnikowych : a/ 1 konstrukcja kwietnikowa o wymiarach : wysokość 240 cm, średnica podstawy 120 cm, 12 pierścieni : - obsadzenie wszystkich pierścieni , - zalecana ilość sadzonek : 140-160 szt., b/ 4 konstrukcje kwietnikowe o wymiarach : wysokość 120 cm, średnica podstawy 120 cm, 6 pierścieni : - obsadzenie wszystkich pierścieni, - zalecana ilość sadzonek 70-80 szt. Nasadzenia roślin należy wykonać w terminie do dnia 26 maja. Gatunki roślin : pelargonia bluszczolistna ( Pelargonium peltatum ), surfinia ( Petunia) itp. 2/ Wykonanie nasadzeń roślin w donicach wiszących na słupach oświetleniowych - 22 szt. : -średnica donicy - 650 mm ( dwie połowy donic), - zalecana ilość sadzonek - 6 szt. na donicę, - gatunki roślin: pelargonia bluszczolistna ( Pelargonium peltatum), surfinia ( Petunia), bacopa ( Sutera), werbena pnąca ( Verbena), złoty deszcz ( Heterospermum) itp. Nasadzenia należy wykonać w terminie do dnia 26 maja. 3/ Wykonanie nasadzeń roślin w stojących donicach kwiatowych : - powierzchnia nasadzeń - ok. 60 m?, - zalecana ilość sadzonek 25 szt. na m2, I nasadzenie : termin nasadzenia - do dnia 20 kwietnia, gatunek roślin - bratek ( Viola), kolory kwiatów- biały, żółty, niebieski, bordowy, pomarańczowy II nasadzenie : termin nasadzenia - do dnia 21 czerwca, gatunek roślin - aksamitka ( Tagetes) o kwiatach żółtych, begonia stale kwitnąca ( Begonia semperflores) o kwiatach białych i czerwonych, pelargonia bluszczolistna( Pelargonium) o kwiatach czerwonych i białych, pelargonia rabatowa, szałwia błyszcząca ( Salvia splendens) , szałwia omączona ( Salvia farinacea) itp. 4/ Wykonanie nasadzeń roślin na rabatach kwiatowych : - powierzchnia nasadzeń : 229 m2, - termin nasadzeń : 207 m2- do dnia 26 maja, 22 m2 - do dnia 2 czerwca , - zalecana ilość sadzonek - 25 szt. na m2, - zalecane gatunki roślin : szałwia błyszcząca ( Salvia splendens) o kwiatach czerwonych, aksamitka ( Tagetes) o kwiatach żółtych, Begonia stale kwitnąca ( Begonia semperflores) o kwiatach białych i czerwonych, mrozy, paciorecznik ( Canna) itp. Uwagi : Do nasadzeń należy stosować materiał roślinny najwyższej jakości, wolny od chorób i szkodników, o wyrównanym wzroście i kwitnieniu. Nasadzenia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy ogrodniczej. Rośliny kwitnące należy sadzić w takiej fazie kwitnienia, aby efekt kwitnienia był widoczny najpóźniej po upływie 1 tygodnia od momentu posadzenia. Kwietniki należy obsadzać taką ilością roślin, aby uzyskać efekt zwartej kaskady z kwiatów lub efekt wypełnienia całości kwietnika roślinami. Konstrukcje kwietnikowe oraz donice wiszące należy zamontować bezpośrednio przed ich ekspozycją ( kwietniki z roślinami), a zdemontować bezpośrednio po sezonie ( po usunięciu roślin z kwietników). Zdemontowane kwietniki należy oczyścić i odkazić , a następnie przechować w warunkach zapobiegających ich zniszczeniu. Obsadzenie konstrukcji kwietnikowych oraz donic wiszących obejmuje także ich wypełnienie podłożem z dodatkiem nawozów i hydroabsorbentu. Obsadzenie donic stojących obejmuje przygotowanie podłoża do obsadzenia z dodaniem nawozów i hydroabsorbentu oraz ewentualne uzupełnienie podłoża w donicach. Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi obejmuje przygotowanie terenu pod nasadzenia, tj. przekopanie gleby, zasilenie nawozami, wymodelowanie kwietnika z wyrównaniem grabiami. Przewiduje się również przewiezienie i ustawienie 8 szt. nowozakupionych donic oraz ich wypełnienie podłożem do obsadzenia z dodaniem nawozów i hydroabsorbentu. Szczegóły dotyczące nasadzeń roślin kwiatowych zostaną uzgodnione przed przystąpieniem do wykonania robót ( rozmieszczenie roślin , zestawienia kolorystyczne itp.). Posadzone rośliny w konstrukcjach kwiatowych, donicach oraz na rabatach należy podlewać do chwili przyjęcia się roślin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w przedmiarze robót, stanowiący załącznik do niniejszej siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bielsk-podlaski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf