Wykonanie konserwacji cieków i urządzeń melioracji podstawowych na terenie działania Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - Biuro Terenowe w Gliwicach


Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłasza przetarg

 • Adres: 40-087 Katowice, ul. Sokolska 65
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 25 83 076 , fax. 32 25 82 743
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Sokolska 65 65
  40-087 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 25 83 076, fax. 32 25 82 743
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie konserwacji cieków i urządzeń melioracji podstawowych na terenie działania Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - Biuro Terenowe w Gliwicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie konserwacji cieków i urządzeń melioracji podstawowych na terenie działania Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - Biuro Terenowe w Gliwicach część nr 1: ciek Toszecki w km 8+988-11+188 w m. Toszek, gm. Toszek (zakres rzeczowy ciek: 2,200 km) część nr 2: ciek Ligocki w km 3+500-6+100 w m. Niekarmia, Boguszyce, Ligota Toszecka, gm. Rudziniec, Toszek (zakres rzeczowy ciek: 2,600 km) część nr 3: ciek Sośnicowicki w km 0+000-0+500; 1+200-3+800; 4+010-4+450 w m. Trach, Sośnicowice, gm. Sośnicowice (zakres rzeczowy ciek: 3,540 km) część nr 4: ciek Młynówka w km 0+220-0+475 oraz 1+000-2+200 w m. Sierakowice, gm. Sośnicowice (zakres rzeczowy ciek: 1,455 km)część nr 5: zbiornik Słupsko w m. Słupsko, Ciochowice, gm. Rudziniec, Toszek część nr 6: ciek Bojszówka km 1+800-1+850 w m. Rudziniec, gm. Rudziniec (zakres rzeczowy ciek: 0,050 km)część nr 7: ciek Drama 0+000-6+300 w m. Pyskowice, gm. Pyskowice (zakres rzeczowy ciek: 6,300 km) część nr 8: ciek Chudowskiego w km 0+100-2+700 w m. Przyszowice, gm. Gierałtowice (zakres rzeczowy ciek: 2,600 km) część nr 9: ciek Rudka w km 5+750-7+000 w m. Stanica, gm. Pilchowice (zakres rzeczowy ciek: 1,250 km) część nr 10: ciek Pniowski w km 0+380-1+380 w m. Paczyna, gm. Toszek (zakres rzeczowy ciek: 1,000 km)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452464007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf