Wykonanie ekspertyzy określającej przyczyny nawodnienia skarpy odpowietrznej zapory zbiornika wodnego Sosnówka wraz z wykonaniem uzupełniającej sieci piezometrycznej.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50950 Wrocław, ul. Norwida
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 378 800 , fax. 713 285 048
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  ul. Norwida 34
  50950 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 378 800, fax. 713 285 048
  REGON: 93210105300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Administracja Rządowa Niezespolona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie ekspertyzy określającej przyczyny nawodnienia skarpy odpowietrznej zapory zbiornika wodnego Sosnówka wraz z wykonaniem uzupełniającej sieci piezometrycznej.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „Wykonanie ekspertyzy określającej przyczyny nawodnienia skarpy odpowietrznej zapory zbiornika wodnego Sosnówka wraz z wykonaniem uzupełniającej sieci piezometrycznej”. Skrócony opis: Wykonanie ekspertyzy dotyczącej określenia przyczyn nawodnienia dolnego obszaru skarpy odpowietrznej zapory zbiornika wodnego Sosnówka oraz podanie sposobu usunięcia przyczyn wysięków. W zakres prac wchodzić będą następujące działania: I. wykonanie badań filtra w odkrywkach wykonanych przez Zamawiającego w trzech lokalizacjach na drenażu podskarpowym, II. wykonanie uzupełniającej sieci piezometrów na zaporze zbiornika wodnego Sosnówka wraz z wykonaniem badań geotechnicznych, III. wykonanie ekspertyzy określającej przyczyny nawodnienia skarpy odpowietrznej zapory zbiornika wodnego Sosnówka oraz podanie sposobu usunięcia przyczyn wysięków (przynajmniej dwa warianty). Szczegółowy opis wykonywanych czynności zawiera załącznik nr 04 do SIWZ, tj. Opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca w ramach przygotowywanej oferty cenowej i terminowej powinien przeprowadzić wstępną wizję lokalną na obiekcie, która powinna zostać potwierdzona podpisem pracownika RZGW (wzór potwierdzenia stanowi załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia). Wstępna wizja może być wykonana wyłącznie w obecności pracowników Zamawiającego w dniach 17-19.07.2017 r. w godzinach od 8.00 do 14.00 (Kierownik zb. wod. Sosnówka - Pan Grzegorz Halicki, tel. 509 725 134, 75/752 85 70 i 71).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71350000-6

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf