Wykonanie, dostawa, montaż i demontaż tablic informacyjnych oraz wykonanie, dostawa i montaż tablic pamiątkowych związanych z realizacją Projektu: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki nr KIK/66 współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy


Związek Gmin Dorzecza Wisłoki ogłasza przetarg

 • Adres: 38-200 Jasło, ul. M. Konopnickiej 82
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4437026 , fax. 013 4437023
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
  ul. M. Konopnickiej 82 82
  38-200 Jasło, woj. podkarpackie
  tel. 013 4437026, fax. 013 4437023
  REGON: 37040004600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie, dostawa, montaż i demontaż tablic informacyjnych oraz wykonanie, dostawa i montaż tablic pamiątkowych związanych z realizacją Projektu: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki nr KIK/66 współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia realizowanego w ramach Projektu: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki nr KIK/66, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy jest wykonanie, dostawa montaż i demontaż 21 tablic informacyjnych (jednostronnych) oraz wykonanie, dostawa i montaż 21 tablic pamiątkowych (jednostronnych), zgodnie z obowiązującymi na czas realizacji umowy Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Demontaż tablic informacyjnych nastąpi po zakończeniu robót na ostatnim kontrakcie (przewidywany termin IV kw.2015r.). Szczegółowe wytyczne i wzory tablic informacyjnych znajdują się w Księdze identyfikacji wizualnej Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (Część 2 - Obowiązkowe i rekomendowane wzory materiałów promocyjnych). Wzory tablic informacyjnych w formacie PDF można pobrać z witryny internetowej: www.programszwajcarski.gov.pl, zakładka Dokumenty, podzakładka Wytyczne ws. Informacji i promocji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301950002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wisloka.bip.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf