Utworzenie strefy aktywności gospodarczej poprzez przebudowę placu targowego w Przysusze współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Urząd Gminy i Miasta Przysucha ogłasza przetarg

 • Adres: 26-400 Przysucha, Plac Kolberga 11
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6752823 , fax. 048 6752106
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy i Miasta Przysucha
  Plac Kolberga 11 11
  26-400 Przysucha, woj. mazowieckie
  tel. 048 6752823, fax. 048 6752106
  REGON: 00052769300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przysucha.umig.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie strefy aktywności gospodarczej poprzez przebudowę placu targowego w Przysusze współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Utworzenie strefy aktywności gospodarczej poprzez przebudowę placu targowego w Przysusze współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 2.1. Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie: 1)Przebudowa placu targowego wraz z odwodnieniem a)roboty przygotowawcze b)budowa dróg głównych c)budowa pasaży dla pieszych d)budowa miejsc handlowych e)budowa parkingów i dróg manewrowych f)budowa portierni g)budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej h)przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i)ukształtowanie i zagospodarowanie powierzchni biologicznie czynnej j)budowa ogrodzenia 2)Budowa hali targowej wraz z instalacjami 3)Budowa wiaty handlowej wraz z instalacjami 4)Budowa pawilonów mięsnych wraz z instalacjami 5)Przebudowa w.c. wraz z instalacjami 6)Wykonanie oświetlenia placu targowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452131413
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 390 000,00 zł(słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)-wadium w formie pieniężnej lub niepieniężnej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przysucha.asi.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf