Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2012/2013 tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Białej Podlaskiej


Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 14
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3438188 , fax. 083 3438183
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej
  ul. Warszawska 14 14
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 083 3438188, fax. 083 3438183
  REGON: 00016771100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2012/2013 tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Białej Podlaskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie zostało podzielone na 10 zadań: Zad. Nr 5 - usługa pługiem średnim (teren O D w Janowie Podlaskim), Zad. Nr 6 - usługa pługiem średnim (teren O D w Janowie Podlaskim), Zad. Nr 11 - usługa pługo - piaskarką (droga nr 807), Zad. Nr 12 - usługa pługo - piaskarką (droga nr 806), Zad. Nr 13 - usługa pługo - piaskarką (droga nr 813), Zad. Nr 15 - usługa pługiem średnim (teren O D w Łukowie), Zad. Nr 16 - usługa pługiem średnim (teren O D w Łukowie), Zad. Nr 17 - usługa równiarką (teren O D w Łukowie), Zad. Nr 18 - usługa równiarką (teren O D w Łukowie), Zad. Nr 19 - usługa ładowarką (teren O D w Łukowie). Zakres usług obejmuje: odśnieżanie i zwalczanie śliskości nawierzchni dróg według standardów zimowego utrzymania ustalonych przez Zamawiającego, utrzymanie w gotowości sprzętu i maszyn przewidzianych do realizacji niniejszej umowy wraz z ich obsługą, zapewnienie przez Wykonawcę we własnym zakresie obsługi naprawczo-remontowej sprzętu przewidzianego do świadczenia usług, dyżur sprzętu do zimowego utrzymania (przez dyżur sprzętu należy rozumieć czas postawienia pojazdu samochodowego z osprzętem i obsługą na Bazy Obwodu Drogowego po wcześniejszym wezwaniu). Oprócz czynności podstawowych, do obowiązków Wykonawcy należy także niezwłoczne przekazywanie (za pośrednictwem osób obsługujących pojazdy i sprzęt) informacji o: aktualnym stanie przejezdności dróg, czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usług na poszczególnych odcinkach dróg, zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi, innych zdarzeniach zauważonych na drodze. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 336.000,00 zł netto
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ebip.lublin.pl/zdw
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf