Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów ostatecznych Projektu Systemowego pn.: Aktywność to lepsze jutro. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Lipinki - kursy zawodowe


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipinkach ogłasza przetarg

 • Adres: 38-305 Lipinki, Lipinki 44
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 13 4477892 , fax. 13 4477892
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipinkach
  Lipinki 44 44
  38-305 Lipinki, woj. małopolskie
  tel. 13 4477892, fax. 13 4477892
  REGON: 00401080500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalipinki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów ostatecznych Projektu Systemowego pn.: Aktywność to lepsze jutro. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Lipinki - kursy zawodowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów ostatecznych Projektu Systemowego pn.: Aktywność to lepsze jutro. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Lipinki - kursy zawodowe Zamówienie obejmuje kursy zawodowe wraz z badaniami medycyny pracy w zakresie: 1. Kurs florystyki - bukieciarstwo wraz z kasą fiskalną - 120 godzin - dla 5 osób 2. Kurs - kucharz małej gastronomi - 120 godzin - dla 3 osób 3. Kurs - profesjonalny sprzedawca-magazynier z obsługą komputera od podstaw oraz obsługa nowoczesnych urządzeń fiskalnych, fakturowaniem i programem magazynowym - 150 godzin - dla 9 osób 4. Kurs - przedstawiciel handlowy oraz kurs prawa jazdy kat.B wraz obsługą kasy fiskalnej - 130 godzin - dla 4 osób 5. Kurs - magazynier z obsługą wózków jezdniowych, obsługą komputera od podstaw i programem magazynowym - 120 godzin - dla 1 osoby 6. Kurs - fryzjerstwo, nowoczesne techniki strzyżenia, farbowania, balejażu i fryzury okazjonalne - 120 godzin - dla 4 osób 7. Kurs - stylizacja i zdobienie paznokci - 30 godzin - dla 4 osób 8. Kurs - cukiernik -ciastkarz- 150 godzin - dla 3 osób 9. Kurs - Kadry, płace i ZUS z obsługą programu Płatnik i Symfonia - 180 godzin- dla 2 osób 10. Kurs - Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych - 150 godzin - dla 5 osób 11. Kurs - piekarz - 120 godzin - dla 1 osoby 12. Kurs - spawanie podstawowe i met. MAG 135 w osłonie CO- 145 godzin - dla 2 osób 13. Kurs - operator koparko-ładowarki - 170 godzin - dla 1 osoby 14. Kurs masażu - przygotowanie do zawodu - 120 godzin- dla 1 osoby 15. Kurs Kroju i szycia - krawiectwo lekkie - 150 godzin- dla 1 osoby 16. Kurs - mała księgowość z podatkową książką przychodów i rozchodów, elementy prawa pracy i kalkulacja wynagrodzeń - 150 godzin- dla 1 osoby 17. Kurs - Wykańczanie wnętrz - układanie płytek - 120 godzin- dla 1 osoby 18. Kurs - Barman, Barista, Kelner - 160 godzin - dla 1 osoby
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmnalpinki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf