Usługi poligraficzne polegające na druku publikacji dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze.


Jeleniogórskie Centrum Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 60
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 6423880, 6423881 , fax. 075 6423882
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jeleniogórskie Centrum Kultury
  ul. 1 Maja 60 60
  58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 075 6423880, 6423881, fax. 075 6423882
  REGON: 23109581700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi poligraficzne polegające na druku publikacji dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie niniejsze obejmuje druk i dostawę następujących materiałów poligraficznych: pozycja 1 Katalog Polsko-Niemiecki Konkurs Fotografii Górskiej XVII Biennale Fotografii Górskiej 500 szt. pozycja 2 Zaproszenie Polsko-Niemiecki Konkurs Fotografii Górskiej XVII Biennale Fotografii Górskiej 200 szt. pozycja 3 PLAKAT Polsko-Niemiecki Konkurs Fotografii Górskiej XVII Biennale Fotografii Górskiej 50 szt. pozycja 4 Katalog Polsko-czeskie Karkonosze, festiwal fotografii górskiej 400 szt pozycja 5 Zaproszenie Polsko-czeskie Karkonosze, festiwal fotografii górskiej 400 szt pozycja 6 Plakat Polsko-czeskie Karkonosze, festiwal fotografii górskiej 250 szt Zgodnie ze szczegółową specyfikacją stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798230009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jck.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf