Usługi ochrony osób i mienia, zapobieganie naruszaniu porządku publicznego w obiektach i na terenie zewnętrznym należących do Uniwersytetu Opolskiego, prowadzenie usług portierskich i obsługi szatni oraz monitorowanie systemów alarmowych zainstalowanych w obiektach Uniwersytetu Opolskiego na przełomie 2014/2015r


Uniwersytet Opolski ogłasza przetarg

 • Adres: 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11A
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 5 415977 , fax. 077 5415930
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Opolski
  Pl. Kopernika 11A 11A
  45-040 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 5 415977, fax. 077 5415930
  REGON: 00000138200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi ochrony osób i mienia, zapobieganie naruszaniu porządku publicznego w obiektach i na terenie zewnętrznym należących do Uniwersytetu Opolskiego, prowadzenie usług portierskich i obsługi szatni oraz monitorowanie systemów alarmowych zainstalowanych w obiektach Uniwersytetu Opolskiego na przełomie 2014/2015r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są: Usługi ochrony osób i mienia, zapobieganie naruszaniu porządku publicznego w obiektach i na terenie zewnętrznym należących do Uniwersytetu Opolskiego, prowadzenie usług portierskich i obsługi szatni oraz monitorowanie systemów alarmowych zainstalowanych w obiektach Uniwersytetu Opolskiego na przełomie 2014/2015r. w zakresie przedstawionym w projekcie umowy (zał. nr 5 do SIWZ) stanowiącymi integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Wykonawca musi wykonać kluczowe części zamówienia osobiście, bez udziału podwykonawców. Dopuszczalne jest korzystanie z podwykonawców jedynie w zakresie grup interwencyjnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.uni.opole.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf