USŁUGI KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SIEDZIBIE NADLEŚNICTWA GRODZISK ORAZ W OŚRODKU SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWYM W PORAŻYNIE WRAZ Z PRZYLEGŁYMI TERENAMI ZIELONYMI


Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Grodzisk z siedzibą w Lasówkach ogłasza przetarg

 • Adres: 62065 Grodzisk Wielkopolski,
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 614 445 301
 • Data zamieszczenia: 2017-12-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Grodzisk z siedzibą w Lasówkach
  62065 Grodzisk Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 614 445 301
  REGON: 63001293000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodzisk.poznan.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: gospodarka leśna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SIEDZIBIE NADLEŚNICTWA GRODZISK ORAZ W OŚRODKU SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWYM W PORAŻYNIE WRAZ Z PRZYLEGŁYMI TERENAMI ZIELONYMI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w Nadleśnictwie Grodzisk oraz Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Porażynie wraz z terenem przyległym. 2.Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania usług sprzątania przy użyciu własnych środków czystości, urządzeń (m.in. sprzętu do odkurzania, czyszczenia i froterowania) i narzędzi. Zamawiający zapewnia środki higieniczne (worki na śmieci, papier toaletowy, ręczniki papierowe, olej podłogowy dla OSW w Porażynie). 3.Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia załącznik nr 1a-1c do SIWZ, oraz w warunkach Projektu Umowy załącznik nr 7a oraz 7b do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części zwane dalej „zadaniami”: - Zadanie nr 1 – Utrzymanie czystości w obiektach – szczegółowo określony w załącznikach nr 1a i 1b do SIWZ, - Zadanie nr 2 – Utrzymanie czystości na ternach zielonych – szczegółowo określony w załączniku nr 1c do SIWZ Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, ze zm.). 1.Wymagania w zakresie zatrudnienia: a)Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności: utrzymania czystości,. b)Okres wymaganego zatrudnienia: czas realizacji przedmiotu zamówienia, 2.Sposób dokumentowania zatrudnienia: a)wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, który Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć w dniu zawarcia umowy, na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu, b)oświadczenie osób, o których mowa w ust. 1. pkt a), że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez cały okres realizacji zmówienia przedstawiane przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium: - dla zadania 1 - w wysokości: 2.000,00 zł - dla Zadania 2 - w wysokości: 2.000,00 zł 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 3.Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Bank Zachodni WBK S.A. PL 12 1090 1434 0000 0001 0425 1587 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „USŁUGI KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SIEDZIBIE NADLEŚNICTWA GRODZISK ORAZ W OŚRODKU SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWYM W PORAŻYNIE WRAZ Z PRZYLEGŁYMI TERENAMI ZIELONYMI Zadanie nr______.”. 4.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie wpłyną z tego tytułu środki na podany wyżej rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone do oferty lub złożone przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (Sekretariat). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 5.Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4)zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na każde pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp .
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf