Usługi geodezyjne na nieruchomościach Nadleśnictwa Wichrowo w 2010


Nadleśnictwo Wichrowo ogłasza przetarg

 • Adres: 11-040 Dobre Miasto, Wichrowo 2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6161320 , fax. 089 6163472
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Wichrowo
  Wichrowo 2 2
  11-040 Dobre Miasto, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6161320, fax. 089 6163472
  REGON: 51054983700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://olsztyn.lasy.gov.pl/wichrowo/przetargi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna Lasów Państwowych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi geodezyjne na nieruchomościach Nadleśnictwa Wichrowo w 2010
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie wykazów zmian gruntowych aktualizaujących rodzaj i kategorię użytków w działkach - 211szt Podział działki (wstępny projekt podziału wraz z dokumentacją stanowi integralną część dokumentacji podziałowej) - 1szt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713550001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 800,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://olsztyn.lasy.gov.pl/wichrowo/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf