Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sędziszowie w roku szkolnym 2012/2013, w ramach projektu pn. Wiedza - klucz, który otwiera drzwi do przyszłości


Gmina Sędziszów ogłasza przetarg

 • Adres: 28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3811127 w. 41 , fax. 041 3811131
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sędziszów
  ul. Dworcowa 20 20
  28-340 Sędziszów, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3811127 w. 41, fax. 041 3811131
  REGON: 29100985700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sedziszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sędziszowie w roku szkolnym 2012/2013, w ramach projektu pn. Wiedza - klucz, który otwiera drzwi do przyszłości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych ok. 273 uczniów poprzez wdrożenie w trzech szkołach podstawowych programów rozwojowych z zakresu nauk matematyczno - przyrodniczych, specjalistycznych i innowacyjnych form kształcenia, w latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013, na terenie gminy Sędziszów. Zamówienie obejmuje prowadzenie z zajęć dydaktyczno -wyrównawczych (2 części)i kompetencje kluczowe - zajęcia dla dzieci uzdolnionych(2 części) z zakresu przyrody w roku szkolnym 2012/2013 (1 część/1 zajęcia : 31godzin/rok) W ramach Świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany będzie wykonać następujące czynności: Przygotować autorski program nauczania dostosowany do rodzaju prowadzonych zajęć, ukierunkowany na realizację celu głównego, zatwierdzonego przez dyrektora szkoły, oraz zapewnienie właściwych form i metod nauczania, Opracować, przeprowadzić i dokonać analizy testów kompetencji (wspólnie z administratorem projektu) w celu określenia przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych wsparciem - na początku i na zakończenie udziału ucznia w projekcie. Sporządzić projekt harmonogramu prowadzonych zajęć, Dokonywać oceny postępów uczniów, Dokumentować przeprowadzenie zajęć poprzez prowadzenie dziennika zajęć pozalekcyjnych i innych wymaganych przepisami prawa dokumentów, Dokumentować obecność uczniów na zajęciach poprzez prowadzenie listy obecności z własnoręcznym podpisem ucznia na każdych zajęciach, Współpracować z kierownikiem i administratorem projektu w zakresie monitoringu i ewaluacji projektu, Pełnić opiekę nad uczniami podczas zajęć, Odpowiedzialność za jakość i wyniki pracy z uczniami, Brać udział w spotkaniach np. : zespołu projektowego, z rodzicami, z uczniami, Promować projekt i informować uczniów, iż jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Brać udział jako członek w komisji rekrutującej uczniów na zajęcia, Prowadzić miesięczną sprawozdawczość na temat prowadzonych zajęć w tym terminów i liczby przeprowadzonych godzin zajęć . Wykonywanie innych bieżących zadań niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 801000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sedziszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf