Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach realizacji projektu pt. Punkt Przedszkolny Jestem sobie przedszkolaczek


Urząd Gminy Wiżajny ogłasza przetarg

 • Adres: 16-407 Wiżajny, ul. Rynek 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 087 5688049 , fax. 087 5688049
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Wiżajny
  ul. Rynek 1 1
  16-407 Wiżajny, woj. podlaskie
  tel. 087 5688049, fax. 087 5688049
  REGON: 00005506110000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wizajny.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach realizacji projektu pt. Punkt Przedszkolny Jestem sobie przedszkolaczek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach realizacji projektu pt. Punkt Przedszkolny Jestem sobie przedszkolaczek w następującym zakresie : CZĘŚĆ 1: Prowadzenie zajęć z języka angielskiego (od 01.09.2012r. do 30.06.2013r.) - 1 godz. raz w tygodniu, łącznie 39 godzin zegarowych dla 15 dzieci. Zakres zamówienia obejmuje m.in. zaznajomienie dzieci ze słownictwem j.ang., kształcenie sprawności słuchania i mówienia, przyswajanie języka w sposób naturalny podczas zabaw zgadywanek , piosenek bajek. CZĘŚĆ 2: Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych (od 01.09.2012r. do 30.06.2013r.) - 1 godz. raz w tygodniu, łącznie 39 godzin zegarowych dla 15 dzieci. Zakres zamówienia obejmuje m in. zabawy ruchowe w grupach, rozwijanie samodzielnego myślenia, nauka integracji z innymi dziećmi. CZĘŚĆ 3: Prowadzenie zajęć logopedycznych (od 01.09.2012r. do 30.06.2013r.) - 2 godz. raz w tygodniu, łącznie 72 godzin zegarowych dla 15 dzieci. Zakres zamówienia obejmuje m in. przeprowadzenie badań i stawianie szczegółowej diagnozy rozwoju mowy, prowadzenie konsultacji dla rodziców i nauczycieli, realizacja programu profilaktycznego dla dzieci z problemami logopedycznymi. CZĘŚĆ 4: Zajęcia z psychologiem (od 01.09.2012r. do 30.06.2013r.) - 2 godz. raz w tygodniu, łącznie 78 godzin zegarowych dla 15 dzieci i rodziców. Zakres zamówienia obejmuje m in. prowadzenie konsultacji z nauczycielami, obserwacje dzieci, pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych, emocjonalnych i społecznych, prowadzenie konsultacji dla rodziców i nauczycieli. CZĘŚĆ 5: Prowadzenie zajęć rytmiczno-muzycznych (od 01.09.2012r. do 30.06.2013r.) - 1 godz. raz w tygodniu, łącznie 39 godzin zegarowych dla 15 dzieci. Zakres zamówienia obejmuje m.in. rozwijanie aktywności. muz.-ruchowej, kształcenie refleksu i spostrzegawczości dziecka, rozwijanie koordynacji ruchowej. CZĘŚĆ 6: Przeprowadzenie ewaluacji i monitoringu projektu. (od 01.09.2012r. do 30.06.2013r.) - 16 godzin na miesiąc, łącznie 176 godzin . Zakres zamówienia obejmuje m.in. monitorowanie bieżące wszystkich założonych źródeł weryfikacji niezbędnych do pozyskiwania danych do pomiaru celu głównego i celów szczegółowych projektu, zbieranie informacji na temat realizacji projektu, osiąganych rezultatow i celów oraz organizacji pracy. CZĘŚĆ 7: Przeprowadzenie szkolenia z GM (od 01.09.2012r. do 30.06.2013r.) - 2 razy w trakcie trwania projektu Zakres zamówienia obejmuje m.in. spotkanie z rodzicami, których celem jest przełamywanie stereotypów wiedzy i świadomosci w zakresie prawidłowego rozwoju swojego dziecka
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 801100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wizajny.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf