Usługa udzielenia gwarancji zapłaty dla Wykonawcy za roboty budowlane realizowane w ramach Kontraktu - umowa nr 7/2010 z dnia 29.06.2010r.


Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 58-304 Wałbrzych, ul. Ratuszowa 6
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 848 84 94 , fax. 74 848 84 94
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o.
  ul. Ratuszowa 6 6
  58-304 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 74 848 84 94, fax. 74 848 84 94
  REGON: 02069886400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aqua-zdroj.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa udzielenia gwarancji zapłaty dla Wykonawcy za roboty budowlane realizowane w ramach Kontraktu - umowa nr 7/2010 z dnia 29.06.2010r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia gwarancji zapłaty za roboty budowlane zwanej dalej gwarancją zapłaty w rozumieniu art. 649 1 i nast. Kodeksu cywilnego (kc) dla firmy Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe BUDOPOL SA z siedzibą w Bydgoszczy (Lider Konsorcjum), reprezentującego Wykonawcę, tj. Konsorcjum firm z udziałem: MAXI-STAR Sp. z o.o. Uścikowice 4, 64-600 Oborniki; Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne MAXI-STAR KONSTRUKTOR ZPCHr. Tomasz Kaczmarek, Uścikowice 4, 64-600 Oborniki; TIWWAL Sp. z o.o. ul. Człuchowskiej 9, 01-360 Warszawa; HOLMA Sp. z o.o. ul. Mizikowskiego 3, 05-082 Stare Babice; Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe BUDOPOL SA ul.Fordońska 199, 85-739 Bydgoszcz (Beneficjentowi) w zadaniu inwestycyjnym pn.Budowa Centrum Turystyczno - Sportowego Aqua-Zdrój przy ul. Ratuszowej w Wałbrzychu. Termin Gwarancja zapłaty - oznacza gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, akredytywę bankową lub poręczenie banku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 660000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.aqua-zdroj.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf