Usługa transportowa na forum zawodowe organizowane w Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II.


Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu ogłasza przetarg

 • Adres: 58-300 Wałbrzych, ul. Rynek 6
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 843 42 47 , fax. 074 8434247
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu
  ul. Rynek 6 6
  58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 74 843 42 47, fax. 074 8434247
  REGON: 02133408700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ciz.walbrzych.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa transportowa na forum zawodowe organizowane w Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa transportowa planowana jest ogółem dla 54 osób. Usługa transportowa polega na: -przewozie uczniów wraz z opiekunami z Zespołu Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy w Jeleniej Górze, ul. Leśna 5; 58-560 Jelenia Góra; do miejsca forum, tj. Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie, ul. Niepodległości 17; 59-420 Bolków i z powrotem, autobusem standardowo wyposażonym, dopuszczonym do krajowego ruchu drogowego, dla łącznej liczby 20 uczniów + 2 opiekunów); -przewozie uczniów wraz z opiekunami z Zespołu Szkół Techniczno-Budowlanych w Wałbrzychu, ul. Przywodna 1, 58-302 Wałbrzych do miejsca forum, tj. Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie, ul. Niepodległości 17; 59-420 Bolków i z powrotem, autobusem standardowo wyposażonym, dopuszczonym do krajowego ruchu drogowego, dla łącznej liczby 30 uczniów + 2 opiekunów); -oczekiwaniu na uczniów w czasie trwania forum (do 4 godz.) -standardowym ubezpieczeniu NW uczestników podróży. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed podpisaniem umowy zawartą polisę NW. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy powyższego dokumentu Zamawiający potraktuje to jako uchylanie się Wykonawcy od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie. Działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z pośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. Rozpoczęcie i zakończenie podróży nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, tj. w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy w Jeleniej Górze, ul. Leśna 5; 58-560 Jelenia Góra i Zespole Szkół Techniczno-Budowlanych w Wałbrzychu, ul. Przywodna 1, 58-302 Wałbrzych. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany pierwotnej liczby uczestników for, jednak nie więcej niż do 10% początkowej liczby uczestników wskazanej w załączniku nr 1 do umowy. Godziny podstawienia autokarów pod każdą ze szkół wskazaną w punkcie 1 zostaną podane Wykonawcy na co najmniej 2 dni przed planowaną datą odbycia się forum.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601720004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf