Usługa opracowania oraz wykonania druku materiałów promocyjnych w postaci broszury/ulotki informacyjnej, biuletynu informacyjnego, notatki prasowej [OP.IV.272.71.2012.AM]


Województwo Lubelskie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-074 Lublin, ul. Spokojna 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 44 16 505 , fax. 081 44 16 535
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubelskie
  ul. Spokojna 4 4
  20-074 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 44 16 505, fax. 081 44 16 535
  REGON: 43102863100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa opracowania oraz wykonania druku materiałów promocyjnych w postaci broszury/ulotki informacyjnej, biuletynu informacyjnego, notatki prasowej [OP.IV.272.71.2012.AM]
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przemiotem zamówienia jest usługa opracowania oraz wykonania druku materiałów promocyjnych w postaci broszury/ulotki informacyjnej, biuletynu informacyjnego, notatki prasowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ (będący załącznikiem nr 1 do Umowy)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żada wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.um.bip.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf