Usługa nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa stacji pomp Opalenie, Struga Młyńska - odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego w km 0+000- 2+940, kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku w km 0+000 - 4+100 gm. Gniew, pow. tczewski, woj. pomorskie.


Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Sekcja Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 80-531 Gdańsk, ul. Sucha 12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3432254 do 56 w. 239 , fax. 058 3432617
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Sekcja Zamówień Publicznych
  ul. Sucha 12 12
  80-531 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3432254 do 56 w. 239, fax. 058 3432617
  REGON: 00008319000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zmiuw.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa stacji pomp Opalenie, Struga Młyńska - odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego w km 0+000- 2+940, kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku w km 0+000 - 4+100 gm. Gniew, pow. tczewski, woj. pomorskie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa stacji pomp Opalenie, Struga Młyńska - odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego w km 0+000- 2+940, kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku w km 0+000 - 4+100, Realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2. Zakres zamówienia obejmuje usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego przy realizacji powyższego projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. 3. Szczegółowy zakres usługi określony został w opisie przedmiotu zamówienia, będącym integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, opracowanej dla przedmiotowego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia kwoty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.zmiuw.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf