usługa edukacyjna w postaci przeprowadzenia zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, matematyki, oraz języka angielskiego.


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 06-120 Winnica, Golądkowo 41G
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6914073, 6914093 , fax. 023 6914083
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie
  Golądkowo 41G 41G
  06-120 Winnica, woj. mazowieckie
  tel. 023 6914073, 6914093, fax. 023 6914083
  REGON: 00086186000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsgoladkowo.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa edukacyjna w postaci przeprowadzenia zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, matematyki, oraz języka angielskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna w postaci przeprowadzenia trzech rodzajów zajęć dodatkowych, dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie: zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego, zajęcia z matematyki, zajęcia z języka angielskiego (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 9 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 7000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsgoladkowo.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf