Usługa edukacyjna oraz dostawa materiałów dydaktycznych dla szkół podstawowych z terenu Gminy Suchy Las realizowana w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2. pn. Indywidualizacja w klasach I-III SP drogą so sukcesu w Gminie Suchy Las Nr POKL.09.01.02-30-177/12


Gmina Suchy Las ogłasza przetarg

 • Adres: 62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 13
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8926 250 , fax. 61 8125212
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Suchy Las
  ul. Szkolna 13 13
  62-002 Suchy Las, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8926 250, fax. 61 8125212
  REGON: 00054933500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suchylas.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa edukacyjna oraz dostawa materiałów dydaktycznych dla szkół podstawowych z terenu Gminy Suchy Las realizowana w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2. pn. Indywidualizacja w klasach I-III SP drogą so sukcesu w Gminie Suchy Las Nr POKL.09.01.02-30-177/12
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi edukacyjnej oraz dostawa materiałów dydaktycznych dla szkół podstawowych z terenu Gminy Suchy Las, tj.: - Szkoła Podstawowa im. W. Bogusławskiego, ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las; - Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół im. o. Mariana Żelazka, ul. Szkolna 3, 62-001 Chludowo; - Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp., ul. Świerczewskiego 46, 62-003 Biedrusko. Zamówienie obejmuje m.in.: Zamówienie obejmuje dostawę materiałów dydaktycznych oraz prowadzenie, zgodnie z opracowanymi przez zespoły nauczycielskie programami indywidualizacji, niżej wymienionych zajęć w poszczególnych szkołach: Szkoła Podstawowa w Suchym Lesie: klasy I-III: 1. zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu - 5 gr. x 30 h = 150 h lekcyjnych (45 min.) 2. zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 5 gr. x 30 = 150 lekcyjnych (45 min.) 3. zajęcia logopedyczne - 14 gr. x 30 h = 420 h zegarowych (60 min.) 4. zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne - 6 gr. x 30 h = 180 h zegarowych (60 min.) 5. gimnastyka korekcyjna - 10 gr. x 30 h = 300 h zegarowych (60 min.) 6. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych - 14 gr. x 30 h = 420 h lekcyjnych (45 min.) - zajęcia sportowe - 1 gr. - zajęcia teatralno-recytatorskie - 2 gr. - zajęcia taneczne - 2 gr. - zajęcia instrumentalne - 1 gr. - zajęcia wokalne - 2 gr. - zajęcia modelarskie - 2 gr. - zajęcia przyrodniczo- ekologiczne - 2 gr. - zajęcia matematyczne - 2 gr. Szkoła Podstawowa w Biedrusku: klasy I-III: 1. zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu - 2 gr. x 30 h = 60 h lekcyjnych (45 min.) 2. zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 1 gr. x 30 h = 30 h lekcyjnych (45 min.) 3. zajęcia logopedyczne - 3 gr. x 30 h = 90 h zegarowych (60 min.) 4. zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne - 2 gr. x 30 h = 60 h zegarowych (60 min.) 5. gimnastyka korekcyjna - 6 gr. x 30 h = 180 h zegarowych (60 min.) 6. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych - 4 gr. x 30 h = 120 h lekcyjnych (45 min.) - zajęcia matematyczne - 1 gr. - zajęcia plastyczne - 1 gr. - zajęcia teatralne - 1 gr. - zajęcia muzyczne - 1 gr. Szkoła Podstawowa w Chludowie: klasy I-III: 1. zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu - 3 gr. x 30 h = 90 h lekcyjnych (45 min.) 2. zajęcia logopedyczne - 6 gr. x 30 h = 180 h zegarowych (60 min.) 3. zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne - 2 gr. x 30 h = 60 h zegarowych (60 min.) 4. gimnastyka korekcyjna - 4 gr. x 30 h = 120 h zegarowych (60 min.) 5. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych - 4 gr. x 30 h = 120 h lekcyjnych (45 min.) - zajęcia sportowe - 1 gr. - zajęcia teatralne - 1 gr. - zajęcia językowe - 1 gr. - zajęcia matematyczno-plastyczne - 1 gr. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.: a) przeprowadzenie zakładanych zajęć w roku szkolnym 2012/2013 b) dokumentowanie zajęć dodatkowych (karty oceny ucznia, dzienniki zajęć, listy obecności), c) przygotowanie sprawozdań z realizacji zajęć, d) prowadzenie zajęć w godzinach dostosowanych do tygodniowego rozkładu zajęć uczniów, e) przeprowadzenie wśród dzieci uczestniczących w projekcie testów kompetencyjnych badających rezultaty miękkie i twarde w następujących miesiącach: luty 2013, czerwiec 2013, f) dostarczenie materiałów dydaktycznych niezbędnych dla prowadzenia zajęć z godnie z warunkami i terminami określonymi w dokumentacji przetargowej. Organizacja zajęć będzie zgodna z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228 poz. 1487 z późn. zm.). oraz dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: POSIADANIE AKREDYTACJI KURATORIUM OŚWIATY
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.suchylas.pl/przetargi.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf