Usługa cateringowa dla uczestników forum zawodowego w Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie, ul. Niepodległości 17, 59-420 Bolków dla łącznej liczby 90 uczniów, realizowanego w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II


Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu ogłasza przetarg

 • Adres: 58-300 Wałbrzych, ul. Rynek 6
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 843 42 47 , fax. 074 8434247
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu
  ul. Rynek 6 6
  58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 74 843 42 47, fax. 074 8434247
  REGON: 02133408700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ciz.walbrzych.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa cateringowa dla uczestników forum zawodowego w Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie, ul. Niepodległości 17, 59-420 Bolków dla łącznej liczby 90 uczniów, realizowanego w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa cateringowa dla uczestników forum zawodowego w Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie, ul. Niepodległości 17, 59-420 Bolków dla łącznej liczby 90 uczniów, realizowanego w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II, zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym zał. nr 5 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf