Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w wysokości 2 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu


Urząd Miejski w Golinie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-590 Golina, ul. Nowa 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2418095 w. 50, 51 , fax. 063 2418095
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Golinie
  ul. Nowa 1 1
  62-590 Golina, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2418095 w. 50, 51, fax. 063 2418095
  REGON: 00052804300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.golina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w wysokości 2 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w wysokości 2.000.000 ,00 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na zasadach określonych w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wymagane wniesienie wadium o wartości 20 000.00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.golina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf