Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Grudziądzu na rok 2018


Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu ogłasza przetarg

 • Adres: 86300 Grudziądz, ul. Dworcowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 45 04 210 , fax. 56 46 59 287
 • Data zamieszczenia: 2017-12-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu
  ul. Dworcowa 47
  86300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 45 04 210, fax. 56 46 59 287
  REGON: 87152821200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzk.grudziadz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Grudziądzu na rok 2018
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Grudziądzu w podziale na dwie części. Poszczególne części obejmują następujące rodzaje ubezpieczeń: Część nr 1 zamówienia - ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej: - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk wraz z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego. - Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym. - Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia lub prowadzonej działalności. Część nr 2 zamówienia – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej „ekologicznej”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że prowadzi działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 11 września 2015 r., tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1170, 1089), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia w danej części postępowania, tj.: 1. dla części nr 1 co najmniej w grupach 7, 8, 9, 10, 13 działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, 2. dla części nr 2 co najmniej w grupie 13 działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia wskazanej w art. 24, ust. 1, pkt 23 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 (trzech) dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt. art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 ze zmianami). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, składa każdy z Wykonawców. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ. pełnomocnictwo, jeżeli jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf