Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Mysłakowice wraz z jednostkami organizacyjnymi


Gmina Mysłakowice ogłasza przetarg

 • Adres: 58-533 Mysłakowice, ul. Szkolna 5
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 075 6439986
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mysłakowice
  ul. Szkolna 5 5
  58-533 Mysłakowice
  tel. 075 6439986
  REGON: 23082170100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Mysłakowice wraz z jednostkami organizacyjnymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia interesów majątkowych Gminy Mysłakowice wraz z jednostkami organizacyjnymi realizowana w częściach: CZĘŚĆ I : Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Mysłakowice wraz z jednostkami organizacyjnymi. Zakres zamówienia obejmuje części: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 3) ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia, 4) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 5) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego; 6) ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń. CZEŚĆ II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Mysłakowice. Zakres zamówienia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO, 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4) ubezpieczenie Assistance; 5) ubezpieczenie szyb w pojazdach CZĘŚĆ III: ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Mysłakowice. Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku numer 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665160000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.myslakowice.pl Biuletyn Informacji Publicznej
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf