Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Drawskiej 38 w Świdwinie


Powiat Świdwiński ogłasza przetarg

 • Adres: 78-300 Świdwin, ul. Mieszka I 16
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3650301, 3650335 , fax. 094 3650330
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Świdwiński
  ul. Mieszka I 16 16
  78-300 Świdwin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3650301, 3650335, fax. 094 3650330
  REGON: 33092078800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Drawskiej 38 w Świdwinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Termomodernizacja przegród budowlanych: 1. Ściany 2. Stropodachy: Wentylowany Pełny, Strop poddasza budynku starego, Strop nad przejazdem. 3. Rury spustowe i obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej. Kolorystyka tożsama z kolorystyką elewacji. 4. Zadaszenie - rozwiązanie zadaszenia z płyty poliwęglanowej na aluminiowej konstrukcji wsporczej zostało przedstawione w części rysunkowej dokumentacji dołączonej do SIWZ. II. Przebudowa pomieszczeń sanitarnych zgodnie z załączoną dokumentacją. UWAGA! Przebudowa pomieszczeń celem dostosowania do potrzeb pogotowia (parter), przebudowa pomieszczeń celem dostosowania do potrzeb kotłowni (piwnica) oraz przebudowa pomieszczeń parteru (nr 0-01 - 0-19) nie są objęte niniejszym zamówieniem. III. Instalacje sanitarne: 1. Instalacja wodociągowa: a) w zakresie instalacji wodociągowej wody zimnej należy wykonać nowe piony i podejścia pod baterie czerpalne: piony z rur stalowych ocynkowanych, odejścia od pionów oraz instalację wody zimnej w pomieszczeniach wykonać w systemie podtynkowym z rur PEX, b) woda ciepła przygotowywana będzie miejscowo dla punktów czerpalnych przy pomocy ciśnieniowych podgrzewaczy nad umywalkowych (termy), natomiast sanitariaty wyposażyć należy w zbiorcze podgrzewacze pojemnościowe, instalacja ciepłej wody prowadzona podtynkowo z rur PEX. 2. Kanalizacja sanitarna: a) należy wykonać nowe piony i podejścia pod przybory w pomieszczeniach, b) piony wpiąć w instalację kanalizacyjną w piwnicy, c) kanalizację w budynku należy wykonać z rur PVC, d) piony wyprowadzić na dach i zakończyć rurami wywiewnymi. UWAGA! 1. Kotłownia, instalacja gazu oraz instalacja c.o. nie są objęte niniejszym zamówieniem. 2. Wykonanie instalacji wodociągowej i montaż armatury nie obejmuje II-go piętra, w związku z tym podczas wymiany pionów kanalizacyjnych roboty należy przeprowadzić w taki sposób aby nie zdewastować pomieszczeń II-go piętra. 3. Nową instalację zimnej wody należy podłączyć do istniejącej instalacji na II piętrze w celu zachowania dostaw wody. IV. Instalacje elektryczne wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. UWAGA! 1. Nie należy uwzględniać instalacji elektrycznej kotłowni, instalacji elektrycznej pomieszczenia pogotowia oraz instalacji elektrycznej II-go piętra. 2. W pomieszczeniach parteru (nr 0-01 - 0-19 ) należy wykonać jedynie instalację zasilającą miejscowe podgrzewacze wody. a) Wykonawca jest zobowiązany prowadzić szczegółową dokumentację sposobu zagospodarowania i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki i przedstawiać ją na każde żądanie Zamawiającego. b) Szczegółowy zakres robót został opisany w projektach budowlanych, projektach wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach. c) Roboty będą prowadzone w budynku użyteczności publicznej i należy tak zorganizować przebieg procesu budowlanego aby możliwe było funkcjonowanie obiektu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.1. Wadium w wysokości 30 000 (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych) może być wnoszone w jednej lub kilku formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatswidwinski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf