Termomodernizacja budynków mieszkalnych ul. Wojska Polskiego 78, 80, 82 w Stargardzie Szczecińskim.


Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. A. Struga 29
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 5784750 , fax. 091 577 15 35
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o.
  ul. A. Struga 29 29
  73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 5784750, fax. 091 577 15 35
  REGON: 81119296000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs.stargard.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa osoba prawna- spółka prawa handlowego gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynków mieszkalnych ul. Wojska Polskiego 78, 80, 82 w Stargardzie Szczecińskim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie prace i czynności niezbędne do termomodernizacji trzech budynków mieszkalnych Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości nr 732, położonych przy ulicy Wojska Polskiego 78,80 i 82 (działka geodez nr 356/20) w Stargardzie Szczecińskim. Budynki objęte termomodernizacją to 3 budynki jednoklatkowe, 4-kondygnacyjne z podpiwniczeniami, w zabudowie zwartej, mieszczące łącznie 31 zasiedlonych mieszkań . 2.Zakres robót obejmuje: 2.1. roboty bezpośrednio związane z termomodernizacją w tym zalecane Audytem energetycznym, tj: - przygotowanie ścian do docieplenia -uzupełnienie tynku na elewacji budynku nr 82, skucie pozostałych fragmentów tynku z budynków nr 78 i 80, likwidację zarysowań ścian, - demontaż i montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, - docieplenie ścian zewnętrznych styropianem i wykonanie wyprawy elewacyjnej -tynk mineralny i malowanie farbą silikonową, - docieplenie wełną mineralną i odgrzybianie elementów stropów poddaszy nad III piętrami od strony nieogrzewanych strychów, - wymianę okien na okna z PCV na klatkach schodowych i wspólnych pomieszczeniach wc, - wymianę drzwi wejściowych do budynków na drzwi stalowe z szybami bezpiecznymi, - wykonanie podokienników w zależności od budynku- z dachówki, kształtek ceramicznych , blachy ocynkowanej, -montaż skrzynek na główne kurki gazowe, na elewacjach (budynki 80 i 82), - demontaż i montaż numerów policyjnych podświetlanych, 2.2.roboty poza audytem: - ocieplenie styropianem cokołów budynków i wykonanie okładzin z płytek klinkierowych, - wymiana okienek piwnicznych na okienka z PCV, - przeniesienie głównego kurka gazowego z piwnicy budynku 78 na elewację i umieszczenie w skrzynce gazowej, -rozbiórka starej i wykonanie nowej opaski betonowej przy budynkach, - demontaż przewodów kominowych ze ścian od strony podwórza, montaż nowych przewodów z PCV (wentylacje), ze stali kwasoodpornej (gazowe)., - zabezpieczenie antykorozyjne znajdujących się na ścianach zewnętrznych ankrów mocujących belki stropowe, - odłączenie i przyłączenie przyłącza kablowego pomiędzy budynkami 78 i 78a , oraz inne drobne prace towarzyszące.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 105 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) należy wnieść w terminie do dnia 24.08.2012r. do godziny 10:00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbs.stargard.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf