Świadczenie usługi plakatowania w wybranych miastach Województwa Małopolskiego


Województwo Małopolskie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4300394, 6303408,6303122 , fax. 012 6160144,6303126
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Małopolskie
  ul. Basztowa 22 22
  31-156 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4300394, 6303408,6303122, fax. 012 6160144,6303126
  REGON: 35155428700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malopolskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi plakatowania w wybranych miastach Województwa Małopolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi plakatowania w wybranych miastach Województwa Małopolskiego. 2. Zamówienie składa się z 5 części: Część 1 obejmuje plakatowanie na terenie miasta Krakowa - 200 szt. plakatów formatu B1 pion w terminie od 15 do 30 września 2012 r. Część 2 obejmuje plakatowanie na terenie miasta Nowy Sącz - 20 szt. plakatów formatu B1 pion w terminie od 15 do 30 września 2012 r. Część 3 obejmuje plakatowanie na terenie miasta Tarnowa - 20 szt. plakatów formatu B1 pion w terminie od 15 do 30 września 2012 r. Część 4 obejmuje plakatowanie na terenie miasta Zakopane - 20 szt. plakatów formatu B1 pion w terminie od 15 do 30 września 2012 r. Część 5 obejmuje plakatowanie na terenie miasta Oświęcim - 20 szt. plakatów formatu B1 pion w terminie od 15 do 30 września 2012 r. 3. Usługa polega na wyklejeniu plakatów w ilości od 1 do 5 obok siebie, na jeden nośnik reklamowy. 4. Za nośnik reklamowy uznaje się słup ogłoszeniowy typu okrąglak lub tablicę ogłoszeniową. 5. Wszystkie plakaty winny być umieszczone w środkowym lub górnym rzędzie nośnika reklamowego. 6. Plakaty umieszczone na nośnikach reklamowych winny być utrzymywane w stanie estetycznym, a w przypadku uszkodzenia Wykonawca powinien dokonać stosowanych napraw lub zastąpić nowym(i) plakatem(ami) z rezerwy plakatów, którą Wykonawca otrzyma od Zamawiającego. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia zawarte są w załączniku nr 5 do siwz oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do siwz. 8. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy plakatów na min. 3 dni przed terminem wykonania zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793400009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wrotamalopolski.pl/bip/um
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf