Świadczenie usług w zakresie zadań Specjalisty ds. monitoringu w projekcie systemowym - umowa cywilno-prawna Aktywni w drodze do pracy w związku z planowaną na lata 2010-2012 realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2012 , Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.


Zarząd Powiatu w Olkuszu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6430414, 6476670 , fax. 032 6430490
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu w Olkuszu
  ul. Mickiewicza 2 2
  32-300 Olkusz, woj. małopolskie
  tel. 032 6430414, 6476670, fax. 032 6430490
  REGON: 27625504500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp.olkusz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie zadań Specjalisty ds. monitoringu w projekcie systemowym - umowa cywilno-prawna Aktywni w drodze do pracy w związku z planowaną na lata 2010-2012 realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2012 , Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie zadań Specjalisty ds. monitoringu w projekcie systemowym - umowa cywilno-prawna Aktywni w drodze do pracy w związku z planowaną na lata 2010-2012 realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2012 , Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Do obowiązków Wykonawcy w ramach świadczonej usługi należeć będzie: 1. Opracowanie listy kontrolnej projektu oraz narzędzi monitoringu projektu. 2. Bieżąca kontrola prowadzonych działań zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. 3. Przygotowanie na koniec każdego miesiąca raportu z postępu realizacji projektu. 4. Monitoring postępów rekrutacji, analiza dokumentacji związanej z rekrutacją BO. 5. Monitorowanie osiąganych rezultatów. 6. Świadczenie poradnictwa w zakresie dalszej realizacji działań projektowych. 7. Możliwość codziennego, osobistego stawiennictwa w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, na żądanie Zamawiającego. 8. Pełnienie funkcji specjalisty do spraw monitoringu będzie wykonywanie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ustalonych przez Zleceniodawcę godzinach przedłożonych Wykonawcy. Przewidywany wymiar godzin wynosi 192 godziny / rocznie, a w ramach całego przedmiotu zamówienia 576 godziny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 751121005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp.olkusz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf