Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - rysunek


Powiat Prudnicki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku ogłasza przetarg

 • Adres: 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 55A
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 436 91 25 , fax. 77 436 91 25
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Prudnicki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
  ul. Kościuszki 55A 55A
  48-200 Prudnik, woj. opolskie
  tel. 77 436 91 25, fax. 77 436 91 25
  REGON: 53142280400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr-prudnik.biuletyn.info.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna powiatu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - rysunek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu nauki rysunku dla jednego uczestnika projektu systemowego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. Program kursu winien obejmować m.in. rysunek z wyobraźni przestrzennej, rysunek z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji, studium dłoni i przygotowanie odpowiedniej teczki z pracami. Zajęcia odbywać się będą w dni robocze w godzinach popołudniowych i w soboty zgodnie z harmonogramem zajęć sporządzonym przez wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego po zawarciu umowy. Szkolenie ma trwać 72 godziny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805700000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcpr-prudnik.biuletyn.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf