Świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji pomocy nauczyciela przedszkola w realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekcie Nasze oczekiwane przedszkole prowadzonym przez gminę Czerwonka


Gmina Czerwonka ogłasza przetarg

 • Adres: 06-232 Czerwonka, Czerwonka Włościańska 38
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 29 7179505 , fax. 29 7179517
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czerwonka
  Czerwonka Włościańska 38 38
  06-232 Czerwonka, woj. mazowieckie
  tel. 29 7179505, fax. 29 7179517
  REGON: 55066840400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji pomocy nauczyciela przedszkola w realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekcie Nasze oczekiwane przedszkole prowadzonym przez gminę Czerwonka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji pomocy nauczyciela przedszkola ( dwie osoby) w realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekcie Nasze oczekiwane przedszkole prowadzonym przez gminę Czerwonka z podziałem na zadania: - zadanie I : pomoc nauczyciela - jedna osoba, - zadanie II: pomoc nauczyciela - jedna osoba, - razem- dwie osoby, Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w ramach Projektu Nasze oczekiwane Przedszkole realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Pododdział 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Miejscem świadczenia usługi : Zadanie I i II- przedszkole przy Szkole podstawowej w miejscowości Czerwonka. Forma zatrudnienia : umowa-zlecenie Świadczeniem usług pomocy nauczyciela przedszkola objęta będzie : -Zadanie I i II grupa 34 dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczających do w/w przedszkola. Po wyłonieniu Wykonawcy ( dwóch osób) Dyrekcja przedszkola dokona podziału 34 dzieci na dwie grupy i przydzieli wybranych Wykonawców do odpowiednich grup. Do zadań pomocy nauczyciela przedszkola należy: - współpraca z nauczycielem przedszkola w trosce o dobro i bezpieczeństwo dzieci, - spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, polecone przez nauczyciela wynikające z rozkładu zajęć dzieci w ciągu dnia, - utrzymanie czystości w powierzonych pomieszczeniach, - pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych i sanitarno- higienicznych ,oraz karmienie dzieci w razie potrzeby, - stosowanie się do regulaminu projektu i regulaminu obowiązującego w przedszkolu, - informowanie kierownika projektu lub koordynatora o zaobserwowanych nieprawidłowościach lub problemach, które wystąpiły w trakcie realizacji projektu, - prowadzenie miesięcznego zestawienia świadczonych usług i złożenia rachunku na podstawie których nastąpi wypłata wynagrodzenia, - przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku ,Nr 101, poz. 926 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Ii Administracji z dnia 24 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.Nr 101,poz.1024)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 801100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: w powyższympostępowaniu zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czerwonka.pl-bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf