ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU DLA 40 GOSPODARSTW DOMOWYCH I 7 JEDNOSTEK PUBLICZNYCH - BENEFICJENTÓW PROJEKTU RÓWNA SZANSA - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W KOŚCIERZYNIE


Gmina Miejska Kościerzyna ogłasza przetarg

 • Adres: 83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6802300 , fax. 58 6802320
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kościerzyna
  ul. 3 Maja 9A 9A
  83-400 Kościerzyna, woj. pomorskie
  tel. 58 6802300, fax. 58 6802320
  REGON: 19167512600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koscierzyna.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU DLA 40 GOSPODARSTW DOMOWYCH I 7 JEDNOSTEK PUBLICZNYCH - BENEFICJENTÓW PROJEKTU RÓWNA SZANSA - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W KOŚCIERZYNIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi stałego dostępu do Internetu wraz z dostawą i instalacją sprzętu niezbędnego do odbioru sygnału internetowego we wskazanych 40 gospodarstwach domowych oraz w 7 pracowniach komputerowych do obsługi 98 komputerów w jednostkach zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna (Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa nr 6, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3) - beneficjentom ostatecznym Projektu pn. Równ@ szansa - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Kościerzynie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonawca ma dostarczać usługę internetową od dnia dokonania instalacji i uruchomienia (aktywacji sygnału) dostępu do Internetu do wszystkich beneficjentów ostatecznych projektu do 30.06.2015r
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 724000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 850,00 zł (słownie złotych: osiemset pięćdziesiąt) przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.koscierzyna.gda.pl/portal?id=1314866
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf