sukcesywne dostawy plakatów oraz dostawa plakatów, informatorów, schematów i naklejek do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni


Zarząd Komunikacji Miejskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 81-244 Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia 10
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6233312 , fax. 058 6233022
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Komunikacji Miejskiej
  ul. Zakręt do Oksywia 10 10
  81-244 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 6233312, fax. 058 6233022
  REGON: 19060628700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sukcesywne dostawy plakatów oraz dostawa plakatów, informatorów, schematów i naklejek do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są sukcesywne dostawy plakatów oraz dostawa plakatów, informatorów, schematów i naklejek lico znaku drogowego do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni: grupa 1 - sukcesywne dostawy plakatów a2, grupa 2 - dostawa plakatów typu citylight, grupa 3 - dostawa naklejek na kasetony do wiat, grupa 4 - dostawa informatorów poświęconych tematyce gdyńskiej komunikacji miejskiej w niemieckiej wersji językowej, grupa 5 - dostawa schematów na przystanki, grupa 6 - dostawa informatorów w postaci mapy, grupa 7 - dostawa naklejek lico znaku drogowego D-15, 2. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi we wzorach umów. 3. Wartość zamówienia objętej niniejszym ogłoszeniem o zamówieniu stanowi kwotę: 13 486 zł (słownie: trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 229000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zkmgdynia.pl/?mod=zamowienia&id=1,1
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf