Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-206/2012


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 61
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5720366 , fax. 022 5720377
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny
  ul. Żwirki i Wigury 61 61
  02-091 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5720366, fax. 022 5720377
  REGON: 00028891700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-206/2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników w podziale na części zamówienia, zwane dalej Pakietami. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 2.1 - 2.6 Formularz cenowy, o których mowa w części II SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia, określony w Załączniku nr 2.1 - 2.6 został sporządzony na podstawie analizy dostaw wykonanych w okresie ostatnich 24 miesięcy, w ramach prowadzonych kilkudziesięciu programów badawczych, których kontynuacja wymaga bezwzględnego stosowania odczynników tych samych producentów. Z analizy dostaw realizowanych w latach ubiegłych wynika, że przewidywalność (powtarzalność ilościowo-asortymentowa) kształtuje się na poziomie ok. 50%. Często dochodzi bowiem do konieczności zmiany odczynników w trakcie prowadzonych badań i konieczności zastąpienia ich produktami nowymi lub innymi należącymi do tej samej kategorii. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zastrzega sobie prawo: a) dokonania zmiany ilości odczynników wyszczególnionych w Załącznikach 2.1 - 2.6. b) ograniczenia przedmiotu zamówienia (asortymentu) ze względu na potrzeby, których Zamawiający nie jest w stanie ściśle przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania, - z zastrzeżeniem, że łączna wartość zamawianych odczynników nie przekroczy kwoty umowy, ustalonej na podstawie przyjętej oferty najkorzystniejszej. 4. Wykonawca, który powołuje się na produkty równoważne wyszczególnione w Formularzu cenowym ( Załącznik nr 2.1 - 2.6), zobowiązany jest: 1) wykazać, że oferowane przez niego odczynniki (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń oraz pozwala na porównanie wyników badań. 2) wykazać, że nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych. 3) przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych odczynników równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu. 5. Do obowiązków Wykonawcy należeć będą sukcesywne (partiami w zależności od potrzeb) dostawy odczynników do: Działu Logistyki WUM, ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa lub innych jednostek organizacyjnych WUM określonych w poszczególnych zamówieniach oraz innych miejsc, przy czym liczba przesyłek kierowanych poza Warszawę nie przekroczy 2% liczby wszystkich dostaw. 6. Zamawiający ze względu na system wewnętrznej dystrybucji przedmiotu zamówienia wymaga spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków 1) Dołączania karty charakterystyki substancji niebezpiecznej w rozumieniu obowiązującego prawa wraz z każdorazową dostawą odczynników nie później niż w dniu dostawy odczynnika. 2) Dostarczenia deklaracji zgodności WE lub Certyfikatów CE - zgodnie z dyrektywami 93/42/EWG oraz 98/79/WE, atestów lub świadectw jakości wystawionych przez producenta, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa polskiego lub zażąda tego użytkownik do dostawy, której dotyczą. 3) Oznakowania każdego opakowania zawierającego odczynnik informacją o temperaturze transportu i magazynowania. - zgodnie z treścią Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1.1 - 1.6. 7. Zamawiający zaleca, aby każdy z Wykonawców dostarczył razem z ofertą elektroniczną wersję Załącznika nr 2.1 - 2.6, nagraną na płycie CD/DVD w formacie.xls, wypełnionego w sposób określony w części XIII ust. 1 SIWZ, co pozwoli na wyeliminowanie omyłek lub błędów rachunkowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336960005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wum.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf