Sukcesywne dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego i butli.


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 59-700 Bolesławiec, ul. Jeleniogórska 4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7380225 , fax. 075 7380227 7380201
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Jeleniogórska 4 4
  59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7380225, fax. 075 7380227 7380201
  REGON: 00031033800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozbol.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego i butli.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego i butli. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do SIWZ, Formularzu cenowym (specyfikacji ilościowo-asortymentowej).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 241115002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zozbol.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf