Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych: mleka i produktów mleczarskich


Dom Pomocy Społecznej Cichy Zakątek ogłasza przetarg

 • Adres: 26200 Końskie, ul. Warszawska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 372-51-57 , fax. 041 372-51-57
 • Data zamieszczenia: 2017-12-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej Cichy Zakątek
  ul. Warszawska 25
  26200 Końskie, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 372-51-57, fax. 041 372-51-57
  REGON: 29282925500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.konecki.wrota-swietokrzyskie.pl/web/guest/dps_konskie_zamowienia_publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych: mleka i produktów mleczarskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych: mleka i produktów mleczarskich do magazynu DPS Cichy Zakątek w Końskich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi kosztorys cenowy. Wykonawca składa ofertę na wszystkie produkty mleczarskie zawarte w kosztorysie cenowym. Zamawiający informuje, że przy dostawie mleka i produktów mleczarskich będących przedmiotem zamówienia stosuje prawo opcji, oznacza to, że ilości podane w kosztorysie cenowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulegać zmianie, zmniejszeniu lub zwiększeniu w ramach wartości umowy. Gwarantowana ilość artykułów, które zostaną odebrane to 70 % artykułów wymienionych w kosztorysie cenowym. Z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec zamawiającego. Zamawiający, będzie odbierał artykuły sukcesywnie w miarę potrzeb. Wykonawca dostarcza artykuły pierwszej klasy jakości, świeże, odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktu oraz o aktualnych terminach przydatności do spożycia. 1. Jogurt naturalny 150g sztuk 1.400 2. Jogurt naturalny 400g sztuk 200 3. Jogurt owocowy 150g sztuk 5.000 4. Kefir 400g sztuk 450 5. Masło ekstra (kostka 200g) kg 1.850 6. Mleko spożywcze 2 % 1 l l 18.200 7. Mleko UHT 2 % (karton 1 l) l 200 8. Mleko zsiadłe 400g sztuk 450 9. Ser żółty kg 200 10. Serek homogenizowany smakowy 150 g sztuk 3.500 11. Serek homogenizowany naturalny 150g sztuk 900 12. Serek topiony 100g sztuk 1.000 13. Serek wiejski 200g sztuk 1.700 14. Śmietana 18 % l 900 15. Twaróg tłusty kg 1.100
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w/w zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy zał. nr 1 do SIWZ, 2. Kosztorys cenowy zał. nr 2 do SIWZ, 3. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 23 wg wzoru zał. nr 5 do SIWZ, składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji przez Zamawiającego, na stronie internetowej o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy PZP 4. Osoby reprezentujące wykonawcę załączą pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf