Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na potrzeby wyżywienia uczniów i dzieci w Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Bielowicach.


Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 26-300 Opoczno, Bielowice 56
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 755 18 21 , fax. 44 755 18 21
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach
  Bielowice 56 56
  26-300 Opoczno, woj. łódzkie
  tel. 44 755 18 21, fax. 44 755 18 21
  REGON: 00123191900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na potrzeby wyżywienia uczniów i dzieci w Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Bielowicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na potrzeby wyżywienia uczniów i dzieci w Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Bielowicach w podziale na 7 zadań: Zadanie 1: Dostawa - artykuły suche, przyprawowe i przetwory owocowo-warzywne ( zał. nr 1 do formularza ofertowego) Zadanie 2: Dostawa - nabiał (zał. nr 2 do formularza ofertowego) Zadanie 3: Dostawa - pieczywo (zał. nr 3 do formularza ofertowego) Zadanie 4: Dostawa - warzywa i owoce (zał. nr 4 do formularza ofertowego) Zadanie 5: Dostawa - mrożonki i wyroby garmażeryjne (zał. nr 5 do formularza ofertowego) Zadanie 6: Dostawa - mięso i przetwory wieprzowo - wołowe (zał. nr 6 do formularza ofertowego) Zadanie 7: Dostawa - mięso i przetwory drobiowe ( zał. nr 7 do formularza ofertowego ) 2. Istotą zamówienia jest sukcesywne dostarczanie do stołówki szkolnej artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków dla uczniów i dzieci. Wykaz artykułów będących przedmiotem zamówienia określono w załącznikach nr 1,2,3,4,5, 6 i 7 załączonych do formularza ofertowego. 3.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI REALIZACJI DOSTAW DLA KAŻDEGO Z ZADAŃ OKRESLONE ZOSTAŁY W PROJEKCIE UMOWY, KTÓRY STANOWI ZAŁACZNIK NR 12 DO SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 010000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.opoczno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf