Śruta sojowa poekstrakcyjna o zawartości białka min. 46%. Zamawiający zamawia 25 ton loco magazyn - Wytwórni Pasz - Robczysko, ZD Pawłowice


Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice ogłasza przetarg

 • Adres: 64-122 Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5299192 w. 214 , fax. 065 5299464
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
  ul. Mielżyńskich 14 14
  64-122 Pawłowice, woj. wielkopolskie
  tel. 065 5299192 w. 214, fax. 065 5299464
  REGON: 00007972800093
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: rolnictwo, działalność naukowo-badawcza i inne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Śruta sojowa poekstrakcyjna o zawartości białka min. 46%. Zamawiający zamawia 25 ton loco magazyn - Wytwórni Pasz - Robczysko, ZD Pawłowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Śruta sojowa poekstrakcyjna Hipro o zawartości białka minimum 46%. Wielkość zamówienia 25 ton śruty sojowej, loco magazyn Wytwórni Pasz - Robczysko, ZD Pawłowice. Parametry jakościowe: Zawartość sallmoneli - nieobecna w 0,1 g Zawartość beztlenowców - nieobecne w 0,1g. Zamawiany towar przeznaczony jest do produkcji dla odbiorcy, który nie jest podatnikiem podatku rolnego stawka VAT 23%
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 031111003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 15 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium: 500,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzdpawlowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf