Serwis central wentylacyjnych, agregatów wody lodowej, klimakonwektorów, klimatyzatorów w obiektach Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu


Uniwersytet im. A. Mickiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8294440, 8291232 , fax. 061 8294012, 8291103
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza
  ul. Wieniawskiego 1 1
  61-712 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8294440, 8291232, fax. 061 8294012, 8291103
  REGON: 00001293330000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amu.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Serwis central wentylacyjnych, agregatów wody lodowej, klimakonwektorów, klimatyzatorów w obiektach Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przedmiot zamówienia został opisany w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót [załącznik A] oraz formularzu cenowym [załącznik nr 2]. Zakres czynności przeglądu serwisowego: sprawdzenie podstawowych parametrów pracy central wentylacyjnych - kontrola wydatków i spręży central, kontrola prądów pobieranych przez silniki; sekcja wentylatora - kontrola poprawności i ewentualna regulacja pracy: silnika, wirnika, łożyska, przekładni pasowej w razie stwierdzenia uszkodzenie pasków ich wymiana, czystość sekcji, stan króćców elastycznych; sekcja filtrów - stan filtrów i przepustnicy powietrza pod względem mechanicznym oraz czystość sekcji filtrów i przepustnicy oraz wymiana filtrów co 6 miesięcy, a na Pływalni UAM na ul. Strażewicza 21, Chemia ul. Grunwaldzka 6 , w Auli UAM na ul. Wieniawskiego 1, Biblioteka Filologiczna NOVUM al. Niepodległości 4- co 3 miesiące oraz ich utylizacja. nagrzewnica wodna - działanie układu zasilania i regulacji, czujnika przeciwzamrożeniowego, stan nagrzewnicy oraz jej czystość, czyszczenie nagrzewnicy; chłodnica wodna - działanie układu zasilania i regulacji, stan chłodnicy oraz jej czystość, czyszczenie chłodnicy, kontrola drożności i czyszczenie syfonu odwodnienia; układ sterowania - sprawdzenie nastaw regulatorów, test automatyki, kontrola działania elementów wykonawczych: siłowniki, przepustnice, zawory; agregaty chłodnicze (przygotowanie wody lodowej) - stan i szczelność układu, stan sprężarek, parametry czynnika chłodniczego, stan filtra freonu, uzupełnienie ubytków czynnika chłodniczego i oleju spowodowanych pracami konserwacyjnymi; legalizacja - nastawa zaworów bezpieczeństwa wraz z protokółem co pół roku dla agregatów. klimatyzatory - smarowanie łożysk silników wentylatora i turbiny, czyszczenie lameli nagrzewnicy i chłodnicy, udrożnienie odpływu wody, uruchomienie oraz sprawdzenie prawidłowych parametrów pracy (ciśnienie, temperatura), uzupełnienie czynnika chłodzącego, odgrzybienie , czyszczenie wymiennika skraplacza, pomiar elektryczny pracy sprężarki klimakonwektory - smarowanie łożysk silników wentylatorów i turbiny, sprawdzenie zaworów 3-drogowych instalacji chłodniczej i cieplnej, czyszczenie lub wymiana filtrów, udrożnienie odpływu wody, uruchomienie oraz sprawdzenie parametrów pracy (ciśnienie, temperatura); kontrola pracy i przetestowanie układu automatyki kontrolno-pomiarowej, sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń; sporządzenie protokołu z wykonanych czynności; w urządzeniach z substancją kontrolowaną powyżej 3 kg należy zaprowadzić kartę obsługi technicznej i naprawy urządzenia (zgodnie z Dz. U. nr 184 poz. 1903 z dnia 6.08.2004 r.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 507000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9 000.00 zł (słownie: dziewięć tysięcy 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.amu.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf