Rozbudowa sieci teleinformatycznych w Dowództwie Garnizonu Warszawa.


Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi ogłasza przetarg

 • Adres: 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 847 818, 261 847 735 , fax. 261 847 145
 • Data zamieszczenia: 2015-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi
  ul. Żwirki i Wigury 9/13 9/13
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 847 818, 261 847 735, fax. 261 847 145
  REGON: 14033854900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rczsiut.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa sieci teleinformatycznych w Dowództwie Garnizonu Warszawa.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na terenie kompleksu wojskowego w Warszawie w Dowództwie Garnizonu Warszawa zgodnie z projektami wykonawczymi, projektem budowlanym oraz przedmiarami robót i specyfikacjami technicznymi wykonania robót. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1. Rozbudowę kanalizacji teletechnicznej (ok. 90 m, 2 otwory). 2. Budowę kablowych linii światłowodowych (ok. 75,84 km/włókno). 3. Budowę kablowych linii wieloparowych (ok. 120 km/para). 4. Budowę okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną instalacją elektryczną w 12 budynkach (ok. 389 szt. PEL), 5. Wykonanie: a. dokumentacji powykonawczej w 4 egz. b. dokumentacji pomiarowej w 1 egz. c. kosztorysu powykonawczego, d. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 1 egz. w formie: e. wykazu wbudowanych urządzeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453143200
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 210 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający na etapie składania ofert będzie żądał od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku z form określonych w art. 45 ust.6 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późń.zm.) zwanej dalej ustawa Prawo zamówień publicznych w wysokości: 34 000,00 zł. (słownie złotych: trzydzieści cztery tysiące 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Na str. inter. zam.www.rczsiut.wp.mil. pl znajd. się wniosek o dopuszcz. do udziału wraz z zał.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf