Roboty zduńskie


Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 48-340 Głuchołazy, Plac Basztowy 3
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4092631 , fax. 077 4092631
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  Plac Basztowy 3 3
  48-340 Głuchołazy, woj. opolskie
  tel. 077 4092631, fax. 077 4092631
  REGON: 53150000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.tbs.glucholazy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty zduńskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1) Przebudowa pieców pokojowych - 4 sztuki 2) Rozbiórka pieców pokojowych i kuchennych - 5 sztuk 3) Budowa pieców pokojowych - 4 sztuki 4) Budowa pieców kuchennych - 2 sztuki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452626300
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbs.glucholazy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf