Roboty ogólnobudowlane


Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w imieniu i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 61-884 Poznań, ul. Rybaki 18a
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (061) 657 90 00 , fax. (061) 657 90 09
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w imieniu i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A.
  ul. Rybaki 18a 18a
  61-884 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. (061) 657 90 00, fax. (061) 657 90 09
  REGON: 63023584700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgm.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Osoba prawna działająca w imieniu administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty ogólnobudowlane
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty ogólnobudowlane na wskazanych poniżej nieruchomościach administrowanych przez jednostkę Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej S. A. w Poznaniu, Biuro Obsługi Mieszkańców nr 2 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : - Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej oraz wykonanie poziomu kanalizacji deszczowej w budynku użytkowym przy ul. Pl. Wolności 14 w Poznaniu; - Przebicie otworu w ścianie budynku A z budynku B w celu umożliwienia dostępu do windy w budynku NZOZ przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 149 w Poznaniu - Usunięcie zagrzybienia i uzupełnienie tynków w lokalu mieszkalnym przy ul. Św. Michała 9a/42 i lokalu użytkowym przy ul. Młyńskiej 2 w Poznaniu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący wykonania izolacji pionowej przeciwwilgociowej oraz wykonania poziomu kanalizacji deszczowej w budynku użytkowym przy ul. Pl. Wolności 14 w Poznaniu, został zawarty w załącznik nr 5 do IDW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący przebicia otworu w ścianie budynku A z budynku B w celu umożliwienia dostępu do windy w budynku NZOZ przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 149 w Poznaniu, został zawarty w załącznik nr 6 do IDW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący usunięcia zagrzybienia i uzupełnienia tynków w lokalu mieszkalnym przy ul. Św. Michała 9a/42 i lokalu użytkowym przy ul. Młyńskiej 2 w Poznaniu, został zawarty w załącznik nr 7 do IDW. 2.Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 3.Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4.Zastosowane nazwy producentów służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (produktów równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych) na produkty określone za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określonego przez jego producenta. 5.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 6.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił dla części I i części II 36 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru końcowego prac, natomiast dla zadań określonych w części III 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru końcowego prac.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpgm.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf