Roboty budowlane związane z przebudową mostu przez rzekę Wyżnicę w km 359+912 drogi krajowej nr 19 w m. Stróża.


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5349242 , fax. 081 5349239, 5324467
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
  ul. Ogrodowa 21 21
  20-075 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 5349242, fax. 081 5349239, 5324467
  REGON: 01751157500161
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane związane z przebudową mostu przez rzekę Wyżnicę w km 359+912 drogi krajowej nr 19 w m. Stróża.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem mostu przez rzekę Wyżnicę w km 359+912 drogi krajowej Nr 19 w m. Stróża. CPV (Wspólny słownik zamówień): Główny przedmiot: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych, Dodatkowy przedmiot: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne 45233221-4 Malowanie nawierzchni 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej 45233253-7 Roboty budowlane w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. 2.Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego. 3.Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomach III - IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 4.Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu Oferty) zakresu zamówienia (robót), których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom. 5.Zamawiający wymaga zaoferowania gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia: 60 miesięcy od daty ostatecznego odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452211113
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Tak, Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf