ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE NAPRAWY OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO PRZY UL. NOWOWIEJSKIEJ 20 W GIŻYCKU NA TERENIE JW. NR 4352 I JW. NR 3797 - post. nr 109/2012


Jednostka Wojskowa Nr 4352 ogłasza przetarg

 • Adres: 11-500 Giżycko, ul. Nowowiejska 20
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 429 46 02 , fax. 87 429 46 41
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 4352
  ul. Nowowiejska 20 20
  11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 429 46 02, fax. 87 429 46 41
  REGON: 28060211800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.24wog.wp.mil.pl.
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE NAPRAWY OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO PRZY UL. NOWOWIEJSKIEJ 20 W GIŻYCKU NA TERENIE JW. NR 4352 I JW. NR 3797 - post. nr 109/2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w w zakresie naprawy ogrodzenia zewnętrznego przy ul. Nowowiejskiej 20 w Giżycku na terenie JW. nr 4352 i JW. nr 3797. Ogrodzenie zewnętrzne w JW. 4352 i JW. 3797 w Giżycku wykonane jest z paneli wykonanych z kątownika wypełnionych siatką (ogrodzenie panelowe) przymocowanych do słupków stalowych osadzonych, ogrodzenie na cokole betonowym, z siatki na słupkach stalowych, z siatki na słupkach żelbetowych, z płyt żelbetowych osadzonych w prefabrykowanych słupach oraz z fragmentu ogrodzenia murowanego na cokole. 1. Zakres robót obejmuje: Ogrodzenie: UWAGA: Prac związanych z wykonaniem ogrodzenia należy dokonywać odcinkami, po każdym dniu pracy ogrodzenie musi stanowić całość, nie dopuszcza się sytuacji, że ogrodzenie będzie niekompletne. Należy zwrócić szczególną uwagę na rośliny zielone (drzewa, krzewy, itp...) znajdujące się w obrębie prac, prace należy wykonywać bez uszczerbku na roślinności. A) Roboty rozbiórkowe Rozebranie ogrodzenia panelowego. Skucie cokołów betonowych ogrodzenia panelowego. Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych. Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetowych prefabrykowanych. Rozebranie ogrodzenia z płyt żelbetowych na prefabrykowanych słupach. Rozebranie ogrodzenia murowanego z cegieł cementowych Skucie cokołów betonowych ogrodzenia murowanego z cegieł cementowych Wywóz elementów metalowych pochodzących z rozbiórki samochodami skrzyniowymi do magazynu SOI w Giżycku (na odległość do 4km). Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 5km. B) Ogrodzenie Wykonanie wykupu pod cokół ogrodzenia i pod słupki. Wykonanie pomiarów geodezyjnych. Cokoły z betonu B-20 o wymiarach szer. 20cm i wysokości 70cm (20cm ponad poziom terenu, 50cm poniżej terenu), na podsypce piaskowej 20cm. Wykonanie ogrodzenia z siatki o wys. 200cm na słupkach o wysokości 340cm (140cm poniżej poziomu gruntu + 200cm ponad grunt) z wysięgnikami, z profilu o przekroju poprzecznym nie mniejszym niż 15cm2 bądź okrągłe o średnicy nie mniejszej niż 50mm i gr. ścianki nie mniej niż 3mm, do słupków przyspawane pod kątem 45° wysięgniki z teownika 40x40x5, dł. 55cm. Linki (druty) naciągowe powinny być przymocowane do słupków w pierwszych górnych i dolnych oczkach siatki oraz co 0,6-0,7m wysokości siatki. Siatka ogrodzenia powinna być zamocowana w odległości nie większej niż 4cm od cokołu. W celu zapewnienia odpowiedniej sztywności ogrodzenia w odstępach około 50m należy stosować napinacze. Słupki ogrodzeniowe powinny być rozstawione w odległości co 250cm, ponadto w przypadku każdej zmiany trasy oraz co 10-ty słupek należy stosować słupki z podporami. W ogrodzeniach siatkowych należy stosować siatkę plecioną z drutu o średnicy minimum 3mm (bez osłony) i o oczkach nie większych niż 50x50mm. Siatka powinna być mocowana do słupków ogrodzeniowych od zewnętrznej strony JW. 4352. Zabezpieczenie ogrodzenia od strony wschodniej i południowej (na słupkach z wysięgnikami) 3 nitkami drutu ostrzowego. Wykonanie ogrodzenia z paneli o wys. 200cm, panel z drutu o śr. 5mm, oczka w pods.500mm i wys. 200mm, panel co najmniej z czterema wygięciami - przetłoczeniami. Słupki ogrodzeniowe o wysokości 340cm (140cm poniżej poziomu gruntu + 200cm ponad grunt), bez wysięgników, z profilu o przekroju poprzecznym nie mniejszym niż 15cm2 bądź okrągłe o średnicy nie mniejszej niż 50mm i gr. ścianki nie mniej niż 3mm, powinny być rozstawione w odległości co 250cm, w przypadku każdej zmiany trasy oraz co 10-ty słupek należy stosować słupki z podporami. Dolna krawędź ogrodzenia powinna być zamocowana w odległości nie większej niż 4cm od cokołu. Segmenty panelowe powinny być łączone ze słupkami ogrodzeniowymi poprzez spawanie lub elementami mocującymi w sposób uniemożliwiający ich demontaż. Elementy ogrodzenia powinny być wykonane ze stali ocynkowanej i być zabezpieczone przed korozją. Montaż 6 paneli osłonowych (nie przeźroczystych) z poliwęglanu na ogrodzeniu od strony wewnętrznej ogrodzenia (panel o wymiarach 300x200cm) Wykonanie ścianki oporowej z elementów prefabrykowanych Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ogrodzenia. Bramy i furtki A) Roboty rozbiórkowe Demontaż bram wjazdowych z kształtowników stalowych wypełnionych siatką. Demontaż furtki z kształtowników stalowych wypełnionych siatką. Wywóz elementów metalowych pochodzących z rozbiórki samochodami skrzyniowymi do magazynu SOI w Giżycku (na odległość do 4km). B) Bramy i furtka Osadzenie bram wjazdowych z ram z kątownika 50x50x5 wypełnionych siatką o wym. 2,0x4,4m, Osadzenie furtki z ram z kątownika 50x50x5 wypełnionych siatką o wym. 1,0x2,0m, przewidzieć położenie przepustu z rury PCV o średnicy 80mm z budynku nr 20 do furtki Odnowienie bramy wjazdowej przy PKT, oczyszczenie i przemalowanie, brama o wymiarach 6,0x3,0m. Należy stosować siatkę plecioną z drutu o średnicy minimum 3mm (bez osłony) i o oczkach nie większych niż 50x50mm. Ciąg pieszy i palarnia: A) Roboty rozbiórkowe Rozbiórka istniejącego ciągu pieszego przy budynku nr 20 Rozbiórka opaski betonowej oraz betonu przy budynku Rozbiórka palarni oraz ciągów pieszych w palarni Rozbiórka krawężników drogowych przy budynku nr 20 Rozbiórka odwodnienia liniowego B) Chodniki palarnia nasadzenie drzew krzewów itp. Wykonanie nowego chodnika ( w miejscu istniejącego) z kostki polbruk grubości 6cm, na podbudowie cementowo-piaskowej, wykonanie chodnika w palarni Wykonanie powierzchni utwardzonej (palarnia) z kostki polbruk grubości 6cm, na podbudowie cementowo-piaskowej, z zadaszeniem w postaci grzybka lub wiatki/altany (do uzgodnienia z Inwestorem) Wykonanie nowej opaski wokół budynku z kostki polbruk na podbudowie cementowo-piaskowej Opis roślinności szczegółowo opisany w przedmiarze robót: cis pośredni - 6 szt., cis pospolity - 2 szt., jałowiec łuskowaty blu - 2 szt., jałowiec sabiński pstry - 2 szt., żywotnik zachodni - 2 szt., jałowiec płożący - 1 szt., drzewa szczepione -10 szt. ( wierzba- 2 szt., jarząb-2 szt., lilak - 6 szt.). Wykonanie nowego odwodnienia liniowego Wymiana pokrywy studzienki, typu lekkiego, przy budynku nr 20 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej chodników- ciągów pieszych. 2. Lokalizacja robót: Roboty realizowane będą w kompleksie wojskowym zamkniętym w Jednostce Wojskowej nr 4352 w Giżycku przy ul. Nowowiejska. Obowiązkiem Wykonawcy wobec Pełnomocnika Dowódcy JW 4352 w Giżycku ds. Ochrony Informacji Niejawnych jest przed rozpoczęciem robót dostarczenie listy pracowników wraz z numerami dowodów tożsamości oraz nr rejestracyjne i marki pojazdów zabezpieczających prace. 3. Warunki realizacji inwestycji: 3.1 realizacja robót w godzinach 700-1530 (istnieje możliwość pracy do godziny 1800 w dniach poniedziałek- piątek oraz do godz.1500 w sobotę po uzgodnieniu z Dowódcą Jednostki); 3.2 roboty będą prowadzone w budynku użytkowanym (czynny zakład); 3.3 zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu przetargowym najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczył harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót (załącznika nr 6 do SIWZ), które będą stanowiły załączniki do umowy; 3.4 zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu przetargowym najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczył trzy egzemplarze kosztorysów ofertowych sporządzone metodą szczegółową wraz z zestawieniem cen jednostkowych materiałów i sprzętu sporządzony wg założeń do kosztorysowania (załącznik nr 8 do SIWZ) na podstawie przedmiarów, które będą stanowiły załączniki do umowy. Niniejszy kosztorys będzie stanowiła podstawę obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu zamówienia w przypadku przerwania realizacji zamówienia z winy Wykonawcy, bądź z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 3.5 zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu przetargowym najpóźniej w dniu podpisania umowy ustanowił kierownika budowy (robót) posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane) oraz dostarczy dowód jego przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa i aktualne ubezpieczenie OC obejmujące okres realizacji zamówienia; 3.6 wykonawca robót (kierownik budowy) w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót, oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego; 3.7 zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu przetargowym najpóźniej w dniu podpisania umowy dokonał ubezpieczenia budynku na kwotę nie mniejszą niż cena za realizacje niniejszego zamówienia zaproponowaną w ofercie oraz dostarczył dowód ubezpieczenia; 3.8 wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów poboru energii elektrycznej, poboru wody i odprowadzenia ścieków związanych z realizacją robót i potrzebami socjalnymi. Sposób rozliczenia został określony we wzorze umowy. Zbiór wymagań szczegółowych dotyczących organizacji robót, standardu i jakości wykonania, właściwości zastosowania wyrobów budowlanych oraz metod i sposobu oceny jakości wykonania zleconych prac określono w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Wizja lokalna. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej miejsca inwestycji w terminie od 14.08.2012r. do 23.08.2012r . Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego uzgodnienia terminu wizji lokalnej z Kierownikiem Sekcji Obsługi Infrastruktury Panem Bogusław BOROWCEM tel. (87) 429-47-67 lub (87) 429-47-74 bądź z z-cą Panem Zdzisławem POMICHOWSKIM. Koszt takiej wizyty ponosi Wykonawca. 5. Podwykonawstwo. Zamawiający zgodnie z art. 36 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dopuszcza powierzenie zamówienia podwykonawcom oraz żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którą powierzył podwykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ustawy. A. Przystępując do postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 9 000,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy złotych). B. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. C. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). D. Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy zamawiającego prowadzony przez: NBP O/O Olsztyn 51 1010 1397 0020 1713 9120 1000 z dopiskiem wadium - post. nr 109/2012 roboty budowlane w zakresie naprawy ogrodzenia zewnętrznego przy ul. Nowowiejskiej 20 w Giżycku. E. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu bankowego potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu. W przypadku realizowania przez Wykonawcę rozliczeń bankowych w formie elektronicznej do oferty należy załączyć potwierdzenie wykonania operacji bankowej w formie kserokopii wydruku operacji. Zarówno kserokopia dowodu bankowego jak i dowodu pochodzącego z systemu elektronicznych rozliczeń - wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ustawy. A. Przystępując do postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 9 000,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy złotych). B. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. C. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). D. Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy zamawiającego prowadzony przez: NBP O/O Olsztyn 51 1010 1397 0020 1713 9120 1000 z dopiskiem wadium - post. nr 109/2012 roboty budowlane w zakresie naprawy ogrodzenia zewnętrznego przy ul. Nowowiejskiej 20 w Giżycku. E. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu bankowego potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu. W przypadku realizowania przez Wykonawcę rozliczeń bankowych w formie elektronicznej do oferty należy załączyć potwierdzenie wykonania operacji bankowej w formie kserokopii wydruku operacji. Zarówno kserokopia dowodu bankowego jak i dowodu pochodzącego z systemu elektronicznych rozliczeń - wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.mon.gov.pl,http://www.army.mil.pl,http://www.24wog.wp.mil.pl.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf