Roboty budowlane w zakresie malowania pomieszczeń w budynku Inspektoratu ZUS w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Witosa 30


Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Rybniku ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, ul. Reymonta 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4222600 , fax. 032 4224958
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Rybniku
  ul. Reymonta 2 2
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 032 4222600, fax. 032 4224958
  REGON: 00001775600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w zakresie malowania pomieszczeń w budynku Inspektoratu ZUS w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Witosa 30
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie malowania pomieszczeń w budynku Inspektoratu ZUS w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Witosa 30. Zakresem robót objęte są wszystkie pomieszczenia budynku. Zakres robót budowlanych obejmuje: 1)przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z przeszpachlowaniem nierówności - sufity, powierzchnia 409,5 m2, 2)rzygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z przeszpachlowaniem nierówności - ściany - 3.669,91 m2, 3)malowanie tapet z włókna szklanego - kondygnacja +1 - 264,5 m2, 4)dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - 76,00m2, 5)dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa matowa zmywalna - 3.669,91 m2, 6)dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa - 409,50 m2, 7)wymiana zniszczonych i zabrudzonych płyt sufitu podwieszanego z włókien mineralnych wraz z oczyszczeniem rusztu sufitu i anemostatów - 297,75 m2, 8)dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi płyt sufitu podwieszanego wraz z oczyszczeniem rusztu sufitu podwieszanego i anemostatów pokój nr 215 -125 m2, 9)zabezpieczenie podłóg folią - 534,50 m2 , 10)rusztowanie ramowe warszawskie, jednokolumnowe, wysokości 10 m - 2 kolumny, 11)dostawa i montaż półek nad grzejnikami z płyty MDF o szerokości 25 cm, mocowane na wspornikach stalowych - 9,6 m, 12) wymiana części zniszczonych odbojnic naściennych systemowych z osłoną przeciwuderzeniową typ SCR 40 o szerokości 10 cm - 10m. 13) dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania do wysokości 1 m - 340,59 m2, 14)wymiana wkładu szybowego w oknie typu Schuco o wymiarach 140 -140 cm - wkład z szybą bezpieczną, klasy P2, o współczynniku K= min 1.1 - 1,96 m2, 15) przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża - 2,86 m2, 16) przełożenie głuchych płytek w pokoju nr 115 - ostrożny demontaż oraz ułożenie na zaprawie klejowej cienkowarstwowej, elastycznej; płytki o wymiarach 40-40 cm, na fudze elastycznej - 2,86 m2, Zakres szczegółowy określają: przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453300003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 56 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zus.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf