ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE DACHÓW, INSTALACJI ODGROMOWEJ, ELEWACJI, REMONCIE OGRODZENIA, NAPRAWACH SCHODÓW, REMONCIE WĘZŁÓW SANITARNYCH I NAPRAWIE POSADZEK Z DESZCZUŁEK (TERENY ROBÓT - GRUDZIĄDZ) - sprawa numer 69/2012


13 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 ) ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 458 32 90, 458 32 00 , fax. 56 458 32 22
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 )
  ul. Czwartaków 1 1
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 458 32 90, 458 32 00, fax. 56 458 32 22
  REGON: 34090727700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.13wog.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa sektora finansów publicznych - jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE DACHÓW, INSTALACJI ODGROMOWEJ, ELEWACJI, REMONCIE OGRODZENIA, NAPRAWACH SCHODÓW, REMONCIE WĘZŁÓW SANITARNYCH I NAPRAWIE POSADZEK Z DESZCZUŁEK (TERENY ROBÓT - GRUDZIĄDZ) - sprawa numer 69/2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dachów, instalacji odgromowej, elewacji, remoncie ogrodzenia, naprawach schodów, remoncie węzłów sanitarnych i naprawie posadzek z deszczułek (tereny robót - Grudziądz) zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale III SIWZ oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do SIWZ. Przedmiot zamówienia składa się z następujących zadań: 1) ZADANIE NR 1: Remont dachu, instalacji odgromowej i elewacji budynku nr 3 w kompleksie przy ul. Jagiełły w Grudziądzu; 2) ZADANIE NR 2: Remont dachu, instalacji odgromowej i elewacji budynku nr 2 w kompleksie przy ul. Jagiełły w Grudziądzu; 3) ZADANIE NR 3: Naprawa pokrycia dachowego budynków nr 1, 5, 20 w kompleksie przy ul. Hallera w Grudziądzu; 4) ZADANIE NR 4: Remont ogrodzenia w kompleksie przy ul. 6 Marca w Grudziądzu; 5) ZADANIE NR 5:. Naprawa schodów zewnętrznych oraz chodników w kompleksie przy ul. Czwartaków w Grudziądzu; 6) ZADANIE NR 6:. Remont węzłów sanitarnych w budynku nr 6 w kompleksie przy ul. Jagiełły w Grudziądzu; 7) ZADANIE NR 7:. Naprawa posadzki z deszczułek w budynku nr 29 - hala sportowa w Grudziądzu, ul. Bema; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają w szczególności: w zadaniu nr 1,2,3,4,5,6,7 przedmiary robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, oraz projekt umowy (Załączniki nr 1-7 oraz Załącznik nr 15 do SIWZ) i w zadaniu nr 4 - dokumentacja projektowa (Załącznik nr 4 do SIWZ). Budynki i teren, w zakresie których będą wykonywane roboty w zadaniu nr 1, 2, 3, 4, 6, 7 są obiektami i terenem czynnym. Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt oraz zobowiązany jest do stosowania wyrobów budowlanych zgodnych ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz dopuszczonymi do stosowania przez ustawę Prawo budowlane, posiadającymi aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały, nie mogą obniżać wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia ani ujemnie wpływać na wytrzymałość, funkcjonalność i bezpieczeństwo przedmiotu zamówienia. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu, pochodzenia - należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym (podstawa prawna art. 30 ust 4 ustawy). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub wyroby do wykonania przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (podstawa prawna art. 30 ust. 5 ustawy) poprzez złożenie opisu technicznego i podania nazwy produktu i producenta. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu materiałów równoważnych uznaje się, iż kalkulacja ceny obejmuje materiały wskazane w dokumentacji stanowiącej Załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, opracowanymi jak w Załączniku Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do SIWZ oraz wytycznymi (poleceniami) Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracowników wykonujących roboty (w szczególności do przeszkolenia pracowników do prac na wysokościach o ile dotyczy i wyposażenie ich w sprzęt zabezpieczający); 2) zagwarantowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osobom korzystającym z budynku, terenu, i przebywającym w budynku i na jego terenie oraz wokół budynku ze względu na fakt, iż roboty odbywać się będą na obiekcie i terenie czynnym (dotyczy zadania nr 1,2,3,4,6,7); 3) umożliwienia podczas realizacji robót korzystania w sposób bezpieczny i niezakłócony z budynku i terenu przez pracowników, żołnierzy i interesantów danej jednostki wojskowej (m.in. w zakresie komunikacji wewnętrznej budynku np. poruszanie się w budynku) i wokół budynku oraz na terenie prowadzonych robót; 4) realizacji robót na terenie wykonywania robót w sposób nieuciążliwy dla użytkowników budynku i terenu; 5) zabezpieczenia budynku przed zalaniem i innymi uszkodzeniami w wyniku deszczu, gradu itp. warunków atmosferycznych (dotyczy zadania nr 1, 2, 3); Transport wszelkich materiałów oraz urządzeń na miejsce realizacji robót i ich eksploatacja obciążają Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów (śmieci, gruz itp.) zgodnie z przepisami obowiązującymi w tej mierze w szczególności z ustawą o odpadach. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia w celu przygotowania oferty: 1) wizja lokalna będzie mogła mieć miejsce w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00, nie później niż do 3 dnia przed terminem wyznaczonym na składanie ofert; 2) o dokonanie wizji lokalnej należy zwracać się pisemnie lub faksem pod nr: 56/ 458 32 22 - sprawa numer 69/2012. Zamawiający udzieli telefonicznie lub faksem lub pisemnie odpowiedzi wskazując termin wizji lokalnej. Osoby, które będą okazywać teren lub budynki są upoważnione do udostępnienia budynku i terenu w zakresie jego okazania. Prowadzenie jakichkolwiek ustaleń z osobami nie jest wiążące. Wszelkie merytoryczne zapytania należy kierować pisemnie bezpośrednio na adres Zamawiającego. 3) dokonania wizji lokalnej w miejscu wykonywania zamówienia może dokonać przedstawiciel Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia, który udostępni przed rozpoczęciem wizji lokalnej imienne upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy, oraz dowód tożsamości; 4) z przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół (Załącznik nr 22 do SIWZ). Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określają Ogólne Warunki Umowy, stanowiące Załącznik Nr 15 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452612109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium. 2. Wykonawca, który składa ofertę na więcej niż jedno zadanie zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości sumy wadiów tych zadań. 3. Wysokość wadium na poszczególne zadania: Zadanie Nr 1: 2.700,00 zł Zadanie Nr 2: 2.800,00 zł Zadanie Nr 3: 1.000,00 zł Zadanie Nr 4: 4.300,00 zł Zadanie Nr 5: 1.500,00 zł Zadanie Nr 6: 8.700,00 zł Zadanie Nr 7: 700,00 zł 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą. 5. W przypadku nie wniesienia wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania z ofertą Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia. 6. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 7. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, z jej treści powinno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. Treść gwarancji nie może zawierać warunku wypłaty wadium, iż żądanie wypłaty Zamawiającego musi być doręczone pod rygorem nieważności za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta gwarancji, który potwierdzi, że podpisy złożone na żądaniu wypłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Beneficjenta gwarancji. 8. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP ODDZIAŁ OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY 25 1010 1078 0105 5913 9120 0000 W przypadku, gdy Wykonawca załącza do składanej oferty dowód wpłaty wadium wówczas składa go w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inną/e osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. O wniesieniu wadium decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 9.Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ust. 6 pkt 5, należy: zdeponować w formie oryginału w kasie Zamawiającego - budynek nr 20 pokój nr 1 przed upływem terminu do składania ofert (Zamawiający dopuszcza przesłanie oryginału dokumentu za pośrednictwem poczty, dokument należy przesłać na adres Zamawiającego z dopiskiem KASA - numer sprawy). Natomiast kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inną/e osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy należy załączyć do składanej oferty. Kasa czynna jest: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 -13.00 (przerwa: 9.00 - 10.15). LUB dołączyć oryginał dokumentu do oferty wraz z kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 10. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać: nazwę przedmiotu zamówienia, numer sprawy, numer zadania na jakie nosi wadium oraz numer rachunku (dotyczy formy pieniężnej), na który należy zwrócić wadium. 11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie (art. 46 ust. 4a Ustawy). 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Uwaga! Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.11 , jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego (art. 46 ust. 3 Ustawy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.13wog.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf