Roboty budowlane polegające na montażu urządzeń systemu oddymiania oraz wykonania systemu oddymiania w klatce Nr 2 - przy budynku C w ramach programu dostosowania Regionalnego Szpitala do wymogów p.poż.


Regionalny Szpital ogłasza przetarg

 • Adres: 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 31
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3530262 , fax. 094 3554408
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Szpital
  ul. Łopuskiego 31 31
  78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3530262, fax. 094 3554408
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.kolobrzeg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na montażu urządzeń systemu oddymiania oraz wykonania systemu oddymiania w klatce Nr 2 - przy budynku C w ramach programu dostosowania Regionalnego Szpitala do wymogów p.poż.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlane polegające na montażu urządzeń systemu oddymiania oraz wykonania systemu oddymiania w klatce Nr 2 - przy budynku C w ramach programu dostosowania Regionalnego Szpitala do wymogów p.poż. Szczegółowy zakres i opis jest zawarty w załączniku nr 1 - opis przedmiotu zamówienia, załączniku nr 2, 2a, 2b, 2c do SIWZ - przedmiary robót. Głównym opisem przedmiotu zamówienia jest załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązkowa wizja lokalna i nimi należy się kierować przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego i składaniu oferty. Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym do określenia wartości oferty. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45.21.51.40-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych, 31.62.52.00-5 Systemy przeciwpożarowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452151400
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kolobrzeg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf