RGŚ.GK.271.23.2014.JP: Modernizacja mostku przy ul. Klonowej w Wiśle


Gmina Wisła ogłasza przetarg

 • Adres: 43-460 Wisła, Plac Bogumiła Hoffa 3
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 855-24-25 , fax. 033 855-29-95
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wisła
  Plac Bogumiła Hoffa 3 3
  43-460 Wisła, woj. śląskie
  tel. 033 855-24-25, fax. 033 855-29-95
  REGON: 07218236700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wisla.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  RGŚ.GK.271.23.2014.JP: Modernizacja mostku przy ul. Klonowej w Wiśle
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres rzeczowy obejmuje: 1.1. wykonane projektu tymczasowej organizacji ruchu i jej wprowadzenie, 1.2. rozbiórkę balustrad, ustroju nośnego i podpór, 1.3. w miejscu starego obiektu wykonanie nowego przepustu z wyposażeniem, 1.4. przywrócenie ruchu na obiekcie. 2. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót powinien uzgodnić termin wejścia z robotami budowlanymi z inwestorem oraz z wyprzedzeniem poinformować właścicieli nieruchomości o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac. 3. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. 4. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w SIWZ pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne. 5. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarto w załącznikach SIWZ-5
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452211106
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium przetargowego przez Wykonawców. 2. Podstawowe wymagania określają art. 45 i 46 ustawy oraz Rozdział VIII SIWZ. 3. Zamawiający ustala wysokość wadium przetargowego w wysokości 1.000,00 PLN (słownie złotych: tysiąc złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.um.wisla.pl/SIWZ/most_klonowa/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf