Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk


Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 18
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 8410041 , fax. 22 8410046
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk
  ul. Bartycka 18 18
  00-716 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 8410041, fax. 22 8410046
  REGON: 00032633900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.camk.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na trasach krajowych i zagranicznych wraz z ich dostarczaniem do siedziby Zamawiającego lub w miejsca wskazane przez Zamawiającego, dla potrzeb Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie lub Toruniu, wg szczegółowego opisu w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 635120001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane wadium w wysokości 9000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://www.camk.edu.pl/pl/announcements/przetargi/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf