Restytucja populacji głuszca (Tetrao urogallus) w Nadleśnictwie Ruszów


Nadleśnictwo Ruszów ogłasza przetarg

 • Adres: 59-950 Ruszów, ul. Leśna 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 7714339 , fax. 75 7714468
 • Data zamieszczenia: 2012-08-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Ruszów
  ul. Leśna 2 2
  59-950 Ruszów, woj. dolnośląskie
  tel. 75 7714339, fax. 75 7714468
  REGON: 93102406600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: PGL Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Restytucja populacji głuszca (Tetrao urogallus) w Nadleśnictwie Ruszów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Część 1 zamówienia - Przygotowanie powierzchni adaptacyjnej wraz z budową wolier adaptacyjnych oraz demontaż powierzchni adaptacyjnej po okresie adaptacji ptaków. Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie 4 siatkowych wolier adaptacyjnych o powierzchni ok. 80 m? i 1 siatkowej woliery o powierzchni ok 30 m2 oraz ogrodzenie powierzchni ok. 4 ha elektryzatorem elektrycznym wraz z zabezpieczeniem fladrami przed drapieżnikami powierzchni ok. 14 ha. Usługa obejmuje również takie czynności jak: wykoszenie powierzchni pod linią elektryzatora, wykonanie małych zadaszeń nad wykładaną karmą, wysypanie niewielkich ilości żwiru i piasku w wybudowanych wolierach, wykonanie i ustawienie w wolierach stanowisk noclegowych dla wsiedlanych ptaków (grzędy, pniaczki) oraz przygotowanie i ustawienie obozowiska dla przebywających tam osób. Usługa obejmuje koszty zakupu siatki do ogrodzenia wolier, siatki maskującej, słupków, desek, wkrętów i zawiasów oraz montaż w terenie wszystkich wymienionych elementów wraz z elektryzatorem i fladrami. Elektryzator elektryczny oraz fladry nie stanowią kosztów ponoszonych przez Wykonawcę, gdyż zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w celu ich zainstalowania. 1. Woliery adaptacyjne - 4 sztuki o powierzchni ok. 80 m? każda. Każda woliera zbudowana z 10 przęseł o wymiarach 250 cm x 100 cm. 1) każde przęsło zbudowane z 4 niestruganych desek sosnowych o wymiarach 250 cm x 10 cm x 2,5 cm oraz 4 niestruganych desek sosnowych o wymiarach 100 cm x 10 cm x 2,5 cm połączonych wkrętami do drewna z wmontowaną w środek przęsła siatką. 2) siatka: heksagonalna, pleciona o wymiarach 1,0 - 1,3 cm x 0,07 cm o wysokości 100 cm, ocynkowana, powlekana w kolorze zielonym lub o oczku kwadratowym, o wymiarach 1,0-1,5 cm x 1,0-1,5 cm x 0,07 cm o wysokości 100 cm, ocynkowana, zgrzewana, powlekana w kolorze zielonym. 3) wejście do każdej woliery o wymiarach 60 cm x 130 cm zbudowane w sposób identyczny jak w pkt. 1) i 2) na zawiasach metalowych z drewnianym zamknięciem od strony wewnętrznej i zewnętrznej. 4) zamiast desek można zastosować połówki toczonych kołków o ? 80 mm. 5) przęsła połączone dla ustabilizowania konstrukcji kołkami toczonymi ? 80 mm o długości 150 cm w ilości 11 sztuk i 200 cm w ilości 2 szt. 6) drewno zastosowane przy budowie wolier - impregnowane w kolorze zielony impregnatem posiadającym atest. 7) każda woliera zabudowana od góry siatką na woliery dla ptaków z polipropylenu w kolorze czarnym o oczku maksymalnie do 2,5 cm x 2,5 cm; Siatka maskująca zamontowana na bokach przęseł. Przewidywana ilość siatki maskującej na jedną wolierę - ok. 100 m?; 8) do wykończenia każdej woliery niezbędne jest wkopanie wzdłuż dłuższego boku 11 desek o wymiarach 250 cm x 10 cm x 2,5 cm, 2 desek o wymiarach 60 cm x 10 cm x2,5 cm oraz ułożenie wokół woliery 11 desek o wymiarach 250 cm x 15-20 cm x 2,5 cm, 1 deski 60 cm x 20 cm x 2,5 cm; 9) wykonanie 17 sztuk zadaszeń nad miejscami dokarmiania: daszek skośny o powierzchni 0,72 m? i wymiarach 60 cm x 120 cm z deski jednostronnie struganej, impregnowanej, zamontowany na konstrukcji, zbudowanej z krawędziaków o wymiarach: a) 4 cm x 3 cm x120 cm - 6 sztuk b) 4 cm x 3 cm x 50 cm - 6 sztuk c) 4 cm x 3 cm x 40 cm - 2 sztuki d) 4 cm x 3 cm x 48 cm - 2 sztuki Wszystkie materiały niezbędne do wykonania powyższych czynności stanowią koszt własny Wykonawcy i powinny być ujęte w proponowanej wartości usługi w formularzu ofertowym. 2. Woliera adaptacyjna - 1 sztuka o powierzchni około 30 m? 1) woliera zbudowana z 6 przęseł o wymiarach jak pozycja 1.1), 1.2), 1.3), 1.4), 1.6); 2) przęsła połączone dla ustabilizowania konstrukcji kołkami toczonymi ? 80 mm o długości 150 cm w ilości 6 sztuk i 200 cm w ilości 2 sztuk; 3) woliera zabudowana od góry siatką na woliery dla ptaków z polipropylenu w kolorze czarnym o oczku maksymalnie do 2,5 cm x 2,5 cm. Siatka maskująca zamontowana na bokach przęseł. Przewidywana ilość siatki maskującej na jedną wolierę - około 36 m?. 4) do wykończenia woliery niezbędne jest wkopanie wzdłuż dłuższego boku 6 desek o wymiarach 250 cm x 10 cm x 2,5 cm, 2 desek o wymiarach 60 cm x 10 cm x2,5 cm oraz ułożenie wokół woliery 6 desek o wymiarach 250 cm x 15-20 cm x 2,5 cm, 1 deski 60 cm x 20 cm x 2,5 cm; 3. Woliery (izolatki) - 2 sztuki o powierzchni 3 m? każda 1) każda woliera zbudowana z 3 przęseł o wymiarach jak pozycja 1.1), 1.2), 1.3), 1.4), 1.6); 2) przęsła połączone dla ustabilizowania konstrukcji kołkami toczonymi o ? 80 mm o długości 150 cm w ilości 4 sztuk i 200 cm w ilości 4 sztuk. 3a) każda woliera zabudowana od góry siatką na woliery dla ptaków z polipropylenu w kolorze czarnym o oczku maksymalnie do 2,5x2,5 cm. Siatka maskująca zamontowana na bokach przęseł. Przewidywana ilość siatki maskującej na jedną wolierę - około 5m?; 3b) każda woliera dodatkowo zabudowana od góry drewnianym dachem o wymiarach woliery + 20 cm. Deski łączone na pióro - wpust o grubości nie mniejszej niż 12 mm; 3c) w każdej wolierze jest również do wykonania podłoga drewniana o wymiarach 0,70 mb x 2,00 mb i dwie ścianki boczne o wymiarach 100 cm x 200 cm. Podłoga z desek łączonych na styk o grubości min. 25 mm na 3 legarkach o wymiarach 40 mm x 60 mm. Ścianki boczne zbudowane z desek łączonych na pióro-wpust o grubości min.12 mmm. 4) do wykończenia każdej woliery niezbędne jest wkopanie wzdłuż dłuższego boku 3 desek o wymiarach 250 cm x 10 cm x 2,5 cm, 1 deski o wymiarach 60 cm x 10 cm x 2,5 cm oraz ułożenie wokół woliery 3 desek o wymiarach 250 cm x 15-20 cm x 2,5 cm, 1 deski o wymiarach 60 cm x 20 cm x 2,5 cm. 4. Montaż elektryzatora elektrycznego i fladrów w terenie z powierzonego materiału. Usługa obejmuje koszt zamontowania, na specjalnych do tego celu uchwytach, ok. 1600 mb linii elektryzatora oraz ok. 2000 mb fladrów na istniejących słupkach drewnianych, ograniczających obszar wsiedlenia. Elektryzator oraz fladry nie stanowią kosztów usługi gdyż zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. 5. Demontaż powierzchni adaptacyjnej po okresie adaptacji. Część 2 zamówienia - Dozór powierzchni adaptacyjnej wraz z dokarmianiem ptaków Przedmiotem zamówienia jest całodobowy dozór i dokarmianie ptaków w terminie od udzielenia zamówienia do dnia 15.10.2012r. Usługa obejmuje : 1) sukcesywny zakup i przygotowywanie karmy obliczony na 1881 racji pokarmowych składających się średnio z: 40 g białego tłustego sera 250 g jagody czernicy / jagody brusznicy 50 g jarzębiny liści malin lub mlecza wody średnia waga racji pokarmowej - 500 g Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia racji pokarmowych przez cały okres objęty dokarmianiem. 2) podawanie innych, ewentualnych komponentów pokarmowych powierzonych przez Zamawiającego 3) całodobowy dozór powierzchni adaptacyjnej wraz z karmieniem osobników - karmienie z przygotowaniem i podawaniem posiłków i wody - 1 raz dziennie przy czym ilości komponentów będą uzgadniane z Zamawiającym; 4) bieżący remont i konserwacja wolier i urządzeń - w trakcie dozoru powierzchni Wykonawca zobowiązany będzie do wykaszania pojawiającego się zachwaszczenia, codziennego sprawdzania skuteczności działania i ewentualnego naprawiania linii elektryzatora oraz obchodu powierzchni wraz z zapisywaniem informacji o zaobserwowanych zdarzeniach; 5) osoby zatrudnione przez Wykonawcę do wykonywania zadań tej części zamówienia nie mogą mieć styczności z ptactwem domowym (kury, gołębie i inne);
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 772310008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). 2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42 , poz. 275 ze zmianami). 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S.A. Bolesławiec Nr 51 1020 2137 0000 9202 0101 5841 z dopiskiem: Wadium - restytucja populacji głuszca 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz w formie poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w pkt. 3.5, należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) a kopię załączyć do oferty. 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, który w określonym terminie nie złożył wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. X.1. oraz X.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub pełnomocnictw, i w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie złoży ich w wyznaczonym terminie, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://wroclaw.lasy.gov.pl/ruszow (zakładka: Zamówienia publiczne)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf