Remonty fragmentów jezdni ulic


Urząd Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna 22
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0684564100,4564406 do 08 , fax. 068 4564155, 4564455
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta
  ul. Podgórna 22 22
  65-424 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 0684564100,4564406 do 08, fax. 068 4564155, 4564455
  REGON: 00065423300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.zielona-gora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty fragmentów jezdni ulic
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są remonty fragmentów jezdni ulic. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót stanowiącymi załącznik nr 11 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie frezowania na zimno istniejących nawierzchni bitumicznych (pow. poszczególnych fragmentów od 20 m2) wraz z nadaniem właściwych spadków podłużnych i poprzecznych, średnia grubość warstwy 4 cm z wbudowaniem w nawierzchnię gruntową - w miejsce wskazane przez inwestora, 2) wykonanie frezowania na zimno istniejących nawierzchni bitumicznych (pow. poszczególnych fragmentów od 20 m2) wraz z nadaniem właściwych spadków podłużnych i poprzecznych, średnia grubość warstwy 4 cm z odwiezieniem destruktu w miejsce wskazane przez inwestora, 3) wyrównanie istniejących nawierzchni po frezowaniu mieszanką betonu asfaltowego , 4) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z mieszanki betonu asfaltowego, 5) regulacja pionowa urządzeń wodno-kanalizacyjnych z częściową wymianą kratek, włazów lub skrzynek na powierzchni remontowanych fragmentów, 6) wymiana krawężnika betonowego 15x30 cm, 7) odtworzenie oznakowania poziomego. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 10 do SIWZ. 5. Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy: a) kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji i wartość zamówienia, b) harmonogram rzeczowo-finansowy finansowy realizacji inwestycji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332506
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 24.000,00 złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zielona-gora.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf